Två av tre röntgen­avdelningar saknar läkare

En undersökning visar att närmare 70 procent av de offentligt drivna röntgenavdelningarna har det senaste året haft svårt att klara sitt uppdrag med egna radiologer. Magnus Hök, vd för RxEye, erbjuder en lösning på problemet.

De flesta röntgenavdelningarna anlitar idag hyrläkare och privata företag i någon omfattning som granskar undersökningar på distans. En fjärdedel väljer att skicka patienter till andra röntgenavdelningar.

Konsekvensen är att verksamhetscheferna får lägga mycket tid på bemanning av avdelningen, kostnaderna ökar och den egna personalen inte får tid att fortbilda sig. Problemet är extra stort inom magnetkameraundersökningar och datortomografier.

Undersökningen genomfördes av företaget RxEye och riktades till verksamhetschefer inom offentlig röntgen.

Jour i Australien
Ett företag som erbjuder bilddiagnostik på distans är Telemedicine Clinic i Barcelona. Företaget startades 2003 av tre svenskar och idag utför man dagliga konsultationer åt över 60 sjukhus i Sverige, Danmark, Storbritannien och Spanien. För närvarande har företaget avtal med hälften av Sveriges landsting.

– Den kanske största vinsten är att vi kan avhjälpa bristen på läkare i Sverige genom att ta hand om analys av röntgenbilder under jourtid, exempelvis nätter och helger. Då kan sjukhusen i Sverige istället ha sina läkare i tjänst på dagtid. En annan stor vinst är att även små sjukhus kan få hjälp av subspecialister inom radiologi, exempelvis neuroradiologi, som annars bara finns på större sjukhus, säger kommunikationschef Maria Agrell.

Telemedicine Clinic har kontor i Barcelona och Sydney men de anställer läkare som har legitimation för det land som de jobbar med. Det är alltså enbart läkare med svensk läkarlegitimation som analyserar bilder åt svenska sjukhus. Kommunikationen måste fungera problemfritt. Det innebär att den som skickat en remiss till röntgenavdelningen inte alltid känner till att analysen kommer hela vägen från Australien.

Upphandlingstjänst
Företaget RxEye erbjuder en mötesplats och en upphandlingsfunktion för röntgenavdelningar som vill köpa granskningstjänster. Tjänsten ger stöd från upphandling och avrop till genomförande och uppföljning av granskningsuppdrag.

– Vår upphandlingstjänst är speciellt anpassad för radiologi. Vi har tagit hjälp av jurister och röntgenläkare och funktionen säkerställer att man följer lagen om offentlig upphandling. Med tio minuters arbetsinsats kan man genomföra en upphandling som vanligtvis tar 3-6 månader att genomföra, säger Magnus Hök på RxEye.

Beställaren har möjlighet att vara väldigt specifik i vilken kompetens man söker, till exempel erfarenhet och kunnande inom ett specifikt organområde, eller andra medicinska erfarenheter. Däremot är det inte möjligt att namnge specialister, det är upp till leverantören att välja.

RxEyes ambition är att erbjuda alla typer av bilddiagnostiktjänster.
– Vi startade inom röntgen och radiologi och nu förbereder vi en pilot för att kunna erbjuda patologi. Framöver hoppas vi kunna inkludera stöd för upphandling och granskning av andra områden inom bilddiagnostik, till exempel ögonbottenundersökningar och dermatologi.

Tekniken gör det också enkelt att samla flera specialister i så kallade multidisciplinära ronder.
– För bland annat cancerdiagnostik behöver man samla flera kompetenser. Vi kan lägga upp bilderna för säker åtkomst via nätet där alla berörda har möjlighet att diskutera fortsatt behandling. Det här blir mer och mer vanligt idag.

Man håller också på att titta på att etablera sig i de övriga nordiska länderna. Redan idag sker ett stort utbyte av specialister, bland annat inom hyrläkarsystemet. Att istället skicka bilder för granskning öppnar för nya möjligheter till utbyte.

Framtiden
Undersökningen som RxEye genomförde under våren ställde även frågan om vad verksamhetscheferna tror om framtiden. Utmaningen med att kunna anställa radiologer på plats kvarstår i samma utsträckning och man ser en mer lös sammanhållen organisation där läkare på olika sätt jobbar på distans. Det kan vara genom privata vårdföretag, egenföretagare eller anställda på annan ort. Det är få som tror att de offentligt drivna röntgenavdelningarna ska kunna hjälpa varandra.

– Att hjälpa varandra över organisationsgränser kan effektivisera vården och frigöra kapacitet. Jag tror att läkarna kommer att ha större möjlighet att jobba som entreprenörer, vilket också frigör kraft. Dock måste man vara vaksam så att hög kvalitet bibehålls och att strukturen för att utbilda yngre doktorer inte bryts, säger Magnus Hök på RxEye.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *