”Undanta allmännyttan från LOU”

De offentligt ägda bostadsbolagen, så kallade allmännyttiga bostadsbolag, gör nu en ny framstöt om att bli undantagna från lagen om offentlig upphandling, LOU.
– LOU är ingen garant mot korruption. Det finns annan lagstiftning som säkerställer insyn och transparens i ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag, framhåller Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta till OFFENTLIGA AFFÄRER.

Anders Nordstrand, vd, Allmännyttan.

Förra gången det begav sig, sommaren 2022, möttes allmännyttan av skarp kritik från Upphandlingsmyndigheten. Inger Ek, generaldirektör framhöll:

– Vi tycker att det är olyckligt att Allmännyttan i sin opinionsbildning sprider en missvisande och ensidigt negativ bild av en viktig samhällsfråga. Allmännyttan riskerar att slänga ut barnet med badvattnet, förklarade hon på DN Debatt 17/6 2022.

Inger Ek, gd, Upphandlingsmyndigheten.

”Bostadsbrist i kommuner”

Nu återkommer allmännyttan med sitt krav, denna gång i Dagens Samhälle. Anders Nordstrand ger en bakgrund och pekar på att många kommuner har bostadsbrist, och runt om i landet är det alldeles för låg takt på nyproduktionen av bostäder. För att åtgärda bristen behöver det byggas fler bostäder som så många som möjligt har råd med. 

– Sveriges Allmännytta har identifierat flera åtgärder som skulle sänka byggkostnaderna. En åtgärd som kan få snabb effekt är att undanta de allmännyttiga bolagen från lagen om offentlig upphandling (LOU), framhåller vd:n.

”Tio procent dyrare”

Anders Nordstrand fortsätter: I dag måste de allmännyttiga bostadsföretagen tillämpa LOU vid upphandling. Det innebär att det både blir dyrare och tar längre tid att bygga och renovera bostäder. Det är vanligt att upphandlingar överprövas. De allmännyttiga bostadsbolagen får oftast rätt vid överprövningar. Det är dock en liten tröst när byggandet har försenats och kostnaderna ökat. Erfarenheter visar att LOU gör det cirka 10 procent dyrare för allmännyttan att bygga. Det innebär att bolagen har en konkurrensmässig nackdel jämfört med privata bostadsföretag.

”Färdigt förslag ligger”

Anders Nordstrand påpekar att en statlig utredning om en socialt hållbar bostadsförsörjning har föreslagit att LOU skulle ändras så att allmännyttiga bostadsföretag inte omfattas av lagen. 

– Regeringen har med andra ord ett redan färdigt förslag som kan bidra till att hålla i gång bostadsbyggandet. Utan LOU kan allmännyttan bygga och renovera fler lägenheter som fler människor skulle ha råd med, avslutar Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta,

OFFENTLIGA AFFÄRER har fått svar på några frågor av Anders Nordstrand. Här följer intervjun som genomförts via e-post.

När ni tidigare framfört tankar på att allmännyttan borde undantas från LOU så har ni blivit bemötta av bl.a. Upphandlingsmyndigheten. ”Om Allmännyttan inte längre omfattas av LOU behöver de inte annonsera sina upphandlingar. Ett kommunalt bostadsbolag skulle då kunna vända sig direkt till en enskild leverantör oavsett hur stora belopp det rör sig om. Det är då som risken för korruption uppstår.” Så skrev Inger Ek, gd, Upphandlingsmyndigheten, i DN 2022-06-22. Delar du den oron?

– LOU är ingen garant mot korruption. Det finns annan lagstiftning som säkerställer insyn och transparens i ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag vilket motverkar LOU. Allmännyttiga bostadsbolag behöver kunna bygga och förvalta bostäder för alla till en betydligt lägre kostnad än vad som är möjligt idag. Dessutom behöver tidsutdräkterna minska. Kommunernas arbete med bostadsförsörjning skulle underlättas och främjas om förslaget som utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning genomförs. 

– Det är viktigt att i detta sammanhang påpeka att det är just LOU som är skillnaden mellan de privata och kommunalt ägda bolagen. I dag är de kommunalt ägda bolagen missgynnade och innebär att hyresgästerna i de kommunalt ägda bostäderna riskerar en högre hyresnivå. 

Om regering och riksdag bejakar era tankar och sjösätter det förslag som utredningen om socialt hållbar bostadsförsörjning lagt fram, hur snabbt tror du att ett undantag från LOU kan finnas i skarpt läge?

– Om förslaget genomförs så kommer det finnas en möjlighet för allmännyttiga bostadsaktiebolag att anse att de inte omfattas av LOU från det att lagändringen träder i kraft. 

Hur har beräkningen att allmännyttans byggen blir tio procent dyrare än de privata tagits fram?

– Beräkningarna har gjorts inom ramen för den statliga utredningen Bättre konkurrens i bostadsbyggandet arbete. Konsultföretaget Tyréns har granskat byggprisstatistik och jämfört byggandet av de ramavtalsupphandlade Kombohusen med både privatvärdars nyproduktion och med allmännyttans övriga byggande. Syftet är att få en ökad förståelse för varför bostäder kostar olika mycket att bygga beroende på vem som bygger, genom en djupare analys av faktorer som påverkar byggpriset. 

One thought on “”Undanta allmännyttan från LOU”

  1. Jag är medveten om ert problem. Som gammal upphandlare i Borås Kommun har jag insett problemet. Varför skall ni vara under LOU med dess möjligheter till överklagan. De enda som sker är merarbetet hos förvaltningsrätten. Dessutom ökar oftast priset med minst 10 %. När vi gick med 1994 insåg jag direkt problemet. Bostadsbolag skall konkurrera på samma villkor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *