Under­leverantörer under luppen

Alla Sveriges landsting har nu alla anslutit sig till arbetet med att ställa sociala och etiska krav vid inköp från utlandet.

För att säkra de sociala och etiska frågor kring tillverkning och handel med u-länder har en uppförandekod tagits fram som ska tillämpas av leverantörer och underleverantörer.

Sedan 2006 har Västra Götalandsregionen samarbetat med Region Skåne och Stockholms läns landsting och har tillsammans tagit fram en uppförandekod för leverantörer och en uppföljningsmodell för utvärdera efterlevnaden av koden.

Nu har även resterande landsting anslutit sig och har också möjlighet att arbeta utifrån koden som bygger på de åtta kärnkonventioner som organisationen ILO, International Labour Organization, tagit fram som inkluderar FNs barnkonvention. Kärnkonventionerna gäller också det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet samt arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön och socialförsäkringsskydd.

– Vi ställer nu rätt krav på våra leverantörer för att ta vårt ansvar för människors arbetssituation i dessa produktionsländer, säger Alf Oskarsson, inköpschef Västra Götalandsregionen.

Uppförandekoden
– Mycket av vår tillverkning av förbrukningsmaterial sker i u-länder och framför allt i Asien, fortsätter Alf Oskarsson. De produkter som vi i första hand fokuserat arbetet på är rostfria instrument, operations artiklar, kanyler, textilier och operationshandskar. I och med uppförandekoden finns ett tydligt tillvägagångssätt gällande granskningen av hanteringen kring dessa produkter.

– Vi följer upp alla leverantörer med hjälp av handlingar och dokument. Vi gör även stickprov och då tas en tredje part in i form av en revisor.

Hittar brister
Landstingen har enligt ett politiskt beslut ett stort socialt ansvar vad gäller leverantörernas arbetssätt. Därför har Västra Götaland tillsatt en arbetsgrupp som i första hand fokuserat på upphandlingsplanen med u-länder och har sedan fem år tillbaka arbetat strukturerat med dessa frågor.

För drygt ett år sedan anlitade Västra Götalands landsting revisionsföretaget Swedwatch för att granska produktionen av bland annat rostfria instrument närmare och stora brister hittades. Företaget som hade avtal med både Stockholm och Västra Götalandsregionen förlorade sitt avtal med Stockholm men Västra Götaland tog beslutet att stanna kvar.

– Vi bestämde oss för att försöka åtgärda problemen och ställde istället krav att de skulle förbättra de områden där det fanns brister, berättar Alf Oskarsson.

När de senare följde upp arbetet fann det att problemen hade åtgärdats till 100 procent.

– Vi är medvetna om problematiken kring handeln med utlandet och svårigheterna i att hålla koll på hur allt går till men vi ville hjälpa till i största möjliga mån i stället för att dra oss ur. Ett nytt förlängt kontrakt har skrivits med företaget och enligt Alf Oskarsson känns det som att de åstadkommit något bra.
– Nu kan vi ju istället tydligt se att förbättringar gjorts.

Miljöfrågan tung
Genom Landstingsnätverket för upphandling, LfU finns en plattform för ett gott nationellt samarbete. LfU arbetar för utveckling, samverkan och erfarenhetsutbyte på upphandlingsområdet. Miljöfrågan är en viktig del och finns med i uppförandekoden.

Fabrikerna som används vid produktion ska arbeta på ett miljövänligt sätt där de har kontroll på att sina utsläpp inte överskrider tillåtna gränser.

– I Indien till exempel var det en fabrik som släppte ut restprodukter av textilfärg direkt ut i vattnet. Vi har efter det krav från vår sida att operationskläder endast köps från fabriker som kan garantera rent närliggande vatten, förklarar Alf Oskarsson.

Nationellt samarbete
– Det är inte alltid lätt att upptäcka alla fel i de olika leden men vi arbetar så gott det går för att nå våra gemensamma mål.

Under hösten 2010 har de resterande landstingen i Sverige anslutit sig till samarbetet och ställer därmed samma krav på att leverantörer tar ett socialt ansvar vid produktionen av de varor som köps in med garanti på att krav på mänskliga rättigheter, miljöhänsyn, föreningsfrihet och arbetsvillkor uppfylls.

– Vi håller nu på med en uppbyggnad av en gemensam databas som innebär ännu ett förbättrat och ökat samarbete. Där finns revisionsföretag och information om leverantörer och underleverantörer som ofta har avtal med fler landsting, säger Alf Oskarsson.  

Av Stina Rangmar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *