Samarbete förenklar räddnings­insatser

Ett 20-tal myndigheter tecknar avtal för utbyte av geodata, vilket kommer att underlätta miljöarbete och räddningsinsatser. – Detta är pionjärarbete, säger Lantmäteriets generaldirektör Stig Jönsson.

Samarbetet mellan myndigheterna kommer att förbättra tillgången till geodata, det vill säga kartdata och registerinformation med geografiskt läge, från statliga myndigheter och kommuner. Geodata har stor betydelse i en mängd samhällsfunktioner, inte minst på kommunnivå där nästan all verksamhet har en geografisk anknytning.

Att planera byggandet av förskolor och bostadsområden och att arbeta för en effektiv räddningstjänst är exempel på aktiviteter som utgår från platser på en karta. Ofta i kombination med registerinformation om byggnader, vägar och befolkningsstatistik.

– De samverkansavtal som nu tagits fram är i många avseenden ett pionjärarbete och följs noga inom andra delar av statsförvaltningen, säger Stig Jönsson, generaldirektör för Lantmäteriet i ett pressmeddelande.

I avtalet regleras hur styrning, samordning och ansvarsfördelning ska hanteras.
– Motsvarande lösningar behöver tas fram för andra områden för att utveckla e-förvaltningen. Det finns inte några etablerade former för hur en långtgående samverkan ska organiseras, därför har Geodataprojektet utvecklat det mesta från grunden. En viktig drivkraft och kravställare för arbetet har dock varit EU-direktivet Inspire (Infrastructure for Spatial Information in Europe), säger Stig Jönsson som även är ledamot i e-delegationen.

Mer lättillgängliga geodata ger förutsättningar för hela samhället att utvecklas till att bli mer hållbart och smart. Med bättre tillgång till geodata blir det möjligt att:

* genomföra säkrare räddningsaktioner,
* bättre planera våra bostadsområden och vägnät,
* bättre placera industrier som påverkar miljön

Informationen tillgänglig via portal
En nationell infrastruktur byggs upp för att göra det enkelt att hitta och få tillgång till geodata. Geodataportalen är den tekniska lösningen av infrastrukturen.

– Hittills har man fått gå till många olika instanser för att ta reda på hur deras respektive data ser ut, hur informationen är strukturerad, vilken kvalitet den har och vilka villkor som gäller för att få den levererad. Men från årsskiftet tas ett stort steg för att underlätta för alla typer av användare. Portalen underlättar för användarna att söka, titta på och hämta hem geodata från ett stort antal producenter, säger Anders Lundquist, Lantmäteriet, som är ordförande i styrgruppen för Geodataprojektet.

Han framhåller att grunden är lagd för en effektivare informationshantering som kommer att gynna såväl de som producerar geodata, som de som använder sådana data eller vidareförädlar data till nya produkter.

Källa: Lantmäteriet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *