Upphandling av e-arkiv avbryts

I maj bjöd Statens servicecenter in leverantörer att ansöka om att delta i upphandlingen av en förvaltningsgemensam e-arkivtjänst. Granskningen av anbuden visar att ingen av leverantörerna lever upp till de informationssäkerhetskrav som ställts och Statens servicecenter avbryter därför upphandlingen.

De grundläggande kraven måste tillgodoses innan Statens servicecenter kan gå vidare och marknaden får därför en ny chans att tillgodose myndigheternas krav, heter det i ett mail från Statens servicecenter.
– Det är tråkigt att vi hamnat i den här situationen. Vi kan dock inte acceptera att leverantörer inte svarar upp mot myndigheternas krav på att bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete. Vi beräknar att återuppta upphandlingen under november men först måste näringslivets aktörer säkerställa och prioritera att de kan möta våra grundläggande krav fullt ut säger Thomas Pålsson, generaldirektör, Statens servicecenter.
Intresset för tjänsten har varit stort både bland myndigheter och potentiella leverantörer sedan projektstarten. Målet, att teckna avtal med en leverantör under första kvartalet 2018, skjuts nu fram. Upphandlingen förväntas återupptas så fort som möjligt, dock senast november 2017.

Säker och kostnadseffektiv
Statens servicecenter har som mål att skapa en säker, kostnadseffektiv och flexibel e-arkivtjänst med breda möjligheter att stödja myndigheters verksamhet oavsett storlek och uppdrag. Genom att använda tjänsten kan myndigheterna säkerställa bevarandet av och tillgången till allmänna handlingar i statsförvaltningen. Statens servicecenter avser att upphandla systemstöd, drift och konsulttjänster och påbörjade upphandlingen i maj 2017. Nu avbryts upphandling då leverantörerna inte möter de viktiga kraven avseende informationssäkerhet.
Statliga myndigheters arbete med informationssäkerhet är reglerat i författning och Statens servicecenter ställer därför samma krav på sina leverantörer som myndigheterna själva ska leva upp till. Detta är nödvändigt för att säkerställa en fortsatt trygg och säker informationshantering när verksamhet outsourcas.

0 thoughts on “Upphandling av e-arkiv avbryts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.