Upphandling i motionsfloden

Flera motioner i Sveriges Riksdag handlar om offentlig upphandling. Det visar en titt på den allmänna motionsfloden som OFFENTLIGA AFFÄRER genomfört.
Här följer ett axplock. Elisabeth Svantesson (M) vill se över hur småföretag bättre kan ges möjlighet att konkurrera om offentliga upphandlingar. Många lokala småföretag upplever att de missgynnas i samband med offentliga upphandlingar, där omfattning och höjda kvalifikationskrav för att få delta gör att småföretag ofta inte kan lägga anbud, menar moderaternas talesperson i arbetsmarknadsfrågor.
Hon pekar på att kontinuerligt höjda kvalifikationskrav ökar risken för att småföretag slås ut, vilket medför sämre konkurrens vid nästa upphandlingstillfälle. ”Konkurrensen är viktig och en offentlig aktör bör alltid ha en sund marknad i åtanke”, skriver Svantesson som tycker att alla som kan och vill ska ha möjlighet att delta i offentliga upphandlingar. ”Att hushålla med skattebetalarnas pengar kombinerat med kvalitet bör vara offentlig sektors högsta prioritet. En mångfald av leverantörer som vill vara med och lämna anbud kan säkerställa detta. Därför bör ses över hur småföretags möjligheter att konkurrera vid offentliga upphandlingar kan förbättras”, avslutar hon.
Livsmedelspolicy
Kristina Yngwe, Centerpartiets jordbrukspolitiska talesperson, vill att riksdagen uppdrar åt statliga verksamheter att ta fram en policy för offentlig upphandling av livsmedel i enlighet med svenska regelverk och tillkännager detta för regeringen.
– Mycket fokus läggs idag på offentlig upphandling i kommuner och landsting/regioner, men ofta glöms de måltider som serveras inom statliga verksamheter bort, förklarar Kristina Yngwe.
Hon pekar på att den offentliga marknaden för livsmedel när det gäller övrig statlig verksamhet står för ca 1,4 miljarder kronor. Inom dessa verksamheter finns det dock inte i lika hög utsträckning som inom exempelvis kommuner mål eller policybeslut när det gäller hur de livsmedel som serveras har producerats, konstaterar centerpartisten.
Uppdelning av köp
Sten Bergheden (M) vill att man ser över möjligheten att uppmana till uppdelning av offentliga upphandlingar så att fler mindre företag kan delta. Han vill också se tydligare information till företagen om hur offentliga upphandlingar fungerar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen, samt att livsmedel som köps in av svenska offentliga inrättningar bör uppfylla kraven i svensk lagstiftning.
Universitetsutbildning
Maria Plass och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) vill att det skapas en universitetsutbildning med inriktning mot offentlig upphandling. De skriver: ”Det finns redan idag kortare kurser som vänder sig till personer inom ramen för yrkesrollen offentlig upphandlare. Dock kan det därutöver finnas behov av att erbjuda djupare specialistkunskaper på området. ”Därför bör regeringen se över om utbildning inom upphandlingsområdet kan ingå som en specialinriktning inom existerande universitets- eller högskoleutbildningar eller som akademiska påbyggnadskurser för yrkesverksamma inom området”, menar de båda.
Bilden: Elisabeth Svantesson (M). Foto: Sveriges Riksdag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.