Upphandling lyfts i livsmedelsstrategi

Nu är regeringen överens med Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna om en ny livsmedelsstrategi. Den ska fungera som en långsiktig plattform för en hållbar livsmedelspolitik fram till år 2030.
Rubriken är ”En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet” (prop 2016/2017:104) och den presenterades i Rosenbad i månadsskiftet janurai/februari för överlämnande till riksdagen som avgör om den ska införas.
Inom det strategiska området Konsument och marknad är offentlig konsumtion utpekat som en särskilt viktig fråga: ”Upphandlande myndigheters och enheters kompetens inom offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster bör stärkas” heter det i propositionen.
Uppdrag stärka kompetensen
Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag att stärka kompetensen hos upphandlande myndigheter och enheter inom livsmedelsupphandling. Det ska bl.a. ske genom branschdialog och genom att lyfta goda exempel.
Stödmyndigheten berättar på sin webbplats att arbetet startade redan hösten 2016. Man har genomfört omvärldsanalys samt rekrytering och inom kort bjuds intressenter inom relevanta områden för uppdraget in till dialog. Syftet att gemensamt öka den offentliga konsumtionens möjlighet att bidra till att uppnå målen för livsmedelsstrategin.
Sund affär och hållbar framtid
Monica Sihlén, segmentansvarig Livsmedel uppger att arbetet med branschdialoger är viktigt för att tillsammans finna lösningar som tillgodoser både köpar- och säljarperspektiv i den sunda offentliga affären, och samtidigt bidra till en hållbar framtid.
– Som ett stöd i det praktiska genomförandet av Livsmedelsstrategin kommer upphandlingsmyndigheten också främja möjligheterna för offentlig kund att ställa krav i nivå med de krav som ställs på svenskt jordbruk när de upphandlar livsmedel och måltidstjänster till förskolor, skolor, inom äldreomsorg och på sjukhus, säger Monica Sihlén.
Lovar ökad lönsamhet
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht förklarade i samband med att propositionen lanserades att livsmedelsstrategin ska leda till att lönsamheten och konkurrensförutsättningarna för branschen förbättras. Detta kommer förutom en ökad produktion att leda till jobb och hållbar tillväxt i hela landet, hoppas han.
– Sveriges befolkning nådde nyligen tio miljoner människor och världens befolkning fortsätter att öka. Gemensamt för alla människor är att vi måste äta. Regeringen är övertygad om att mer mat kan produceras i Sverige, mat som är hållbart producerad med stor kunskap och innovationskraft, menar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Ökad självförsörjningsgrad
Livsmedelsstrategin ska fungera som en plattform för svensk livsmedelspolitik fram till år 2030. Visionen är att Sverige år 2030 har en globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv livsmedelskedja att verka i. Med en ökad total livsmedelsproduktion där relevanta nationella miljömål samtidigt möts skapas tillväxt, sysselsättning och en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.
Regeringen kommer även inom kort att presentera en handlingsplan för hur regeringen avser att arbeta för att nå målen och visionen i livsmedelsstrategin.
(Källor: Regeringskansliet och Upphandlingsmyndigheten)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *