Upphandling nyckel till fossilfrihet

Attraktiva städer med god luftkvalitet och låga bullernivåer är önskvärda – och offentlig upphandling är en av nycklarna för att nå detta. Det visar en rapport från Näringsdepartementet.

Utredningen om fossilfri fordonstrafik räknar med att omställningen kräver betydande insatser inom följande fem åtgärdsområden:
– Planera och utveckla attraktiva och tillgängliga städer som minskar efterfrågan på transporter och ger ökad transporteffektivitet
– Infrastrukturåtgärder och byte av trafikslag
– Effektivare fordon och ett energieffektivare framförande av fordon
– Biodrivmedel
– Eldrivna vägtransporter
Utredarna skriver det följande:
Upphandlingsstödet som regeringen nu föreslagit ska ligga samlat hos Konkurrensverket behöver få en tydlig uppgift att prioritera energi och klimatfrågor så att den offentliga upphandlingen kan fungera bättre som styrmedel för en fossiloberoende fordonsflotta.
Ett av de konkreta åtgärdsförslag som nämns i rapporten är en satsning på elektrifierade bussar. Samtidigt betonas att det är viktigt att teknikneutrala krav ställs.
KÄLLA: Miljöstyrningsrådet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *