Upphandlingsbolaget kan avvecklas

Göteborgs stads upphandlingsbolag, en av landets största aktörer och köpare, är under debatt. En utredning pekar på fördelar med att bedriva verksamheten som förvaltning eller i nämnd, i stället för som i dag som bolag.
OFFENTLIGA AFFÄRER har tagit del av underliggande dokument i ärendet. ”Genom att bedriva verksamhet i nämndform kan kommunfullmäktige på ett enklare och tydligare sätt lyfta fram förväntningar när det gäller hållbarhets- och miljöaspekter, socialt ansvarstagande och andra krav staden önskar ställa på sina leverantörer”, heter det.
Enligt vad avgående VD:n i Upphandlingsbolaget Inger Ek uppger för OFFENTLIGA AFFÄRER så handlar det om ett tjänsteutlåtande efter ett beslut taget av kommunfullmäktige i september, i sin tur resultatet av en bolagsutredning gällande hela staden. Förslaget har varit bordlagt sedan i februari.
En av de ansvariga tjänstemännen är Frank Lund, planeringssekreterare vid stadsledningskontoret, Göteborgs stad.
OA: Hur långt fram i pipeline ligger ärendet?
– Det ligger rätt långt framme, svarar Frank Lund till OFFENTLIGA AFFÄRER och berättar att ärendet är bordlagt till den 6 april då det åter ska tas upp i kommunstyrelsen, för att så småningom beslutas i kommunfullmäktige.
Frank Lund har inga indikationer på åt vilket håll beslutet lutar och han tycker att det varit ganska tyst i ärendet. Bollen ligger nu helt och hållet hos politikerna, tillägger han. Bolagsutredningen som gjordes för några år sedan pekade ut Upphandlingsbolaget som ett tänkbart bolag att driva i förvaltningsform. De flesta kommuner i landet driver sin upphandlingsverksamhet på det sättet.
– Vi har visat att det går, men att det finns för- och nackdelar med bägge modellerna, säger Frank Lund till sist.
I underliggande handling pekar man på att Upphandlingsbolaget har marknadsmässiga relationer till marknaden: ”Det kan, i dialog med leverantörer, vara enklare att agera med tydlig identitet som egen nämnd eller eget bolag, jämfört med att agera som del av annan nämnd eller bolag. Eftersom det råder konkurrens om att hitta rätt kompetens till bolaget kan finnas risk att det blir än svårare att rekrytera utan egen organisatorisk identitet.”
Man pekar också på att Upphandlingsbolaget har en finansieringsmodell där leverantörerna betalar upp till en procent till bolaget på gjorda inköp utifrån respektive avtal. OFFENTLIGA AFFÄRER har rapporterat om att detta är en modell som ifrågasätts på sina håll i Upphandlarsverige och bland leverantörer.
Upphandling används allt mer idag som ett strategiskt verktyg i kommunerna och är ett politiskt styrmedel. Stadsledningskontoret bedömer att Upphandlingsverksamheten i nämnd/ förvaltningsform möjliggör en ökad politisk styrning av upphandlingsverksamheten än i styrelse/bolag.
”Stadsledningskontorets samlade bedömning resulterar i en rekommendation att föra över upphandlingsverksamheten till nämnd/förvaltningsform”, heter det. Förslaget är att föra över Upphandlingsboklagets verksamhet till serviceförvaltningens intraservice från den 1 januari 2017, enligt Inköpsrådet.
Upphandlingsbolaget är enligt Inköpsrådet en strålande affär. Resultatet för 2015 blev 8,9 miljoner kronor före disposition och skatt och under 2000-2012 har bolaget bidragit med drygt 63 miljoner kronor i koncernbidrag till Göteborgs stad.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *