Upphandlingsböter för Malmö

Malmö kommun ska betala 325 000 kronor i upphandlingsskadeavgift/böter. Det konstaterar förvaltningsrätten i Malmö.
Därmed har domstolen lämnat fullt bifall till Konkurrensverkets talan om upphandlingsskadeavgift mot Malmö kommun, konstaterar tillsynsmyndigheten på sin webbplats. Förvaltningsrätten menar dessutom att det ska utgå en högre avgift för upphandlande myndigheter som tidigare har dömts att betala upphandlingsskadeavgift.
Malmö kommun har tidigare upphandlat ett ramavtal avseende hyra av bygg- och anläggningsprodukter. Inför att avtalet skulle löpa ut förlängde kommunen avtalet, trots att ett sådant utvidgande av kontraktstiden inte omfattades av upphandlingen och därmed inte hade konkurrensutsatts.
En sådan förlängning – som utgör ett nytt civilrättsligt avtal – får inte ske utan föregående annonsering och utgör därför en otillåten direktupphandling. Kommunen ska därför betala en upphandlingsskadeavgift.
Förvaltningsrätten delar fullt ut Konkurrensverkets uppfattning att det förelåg försvårande omständigheter i målet. Det är förklaringen till att Malmö kommun därför åläggs att betala en högre avgift än vad som annars hade varit fallet. Skälet till detta är att kommunen redan vid ett tidigare tillfälle har dömts att betala upphandlingsskadeavgift på talan från konkurrensverket för en annan otillåten direktupphandling. Att kommunen är dömd sedan tidigare är en försvårande omständighet som medför en högre avgift.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *