Upphandlingsstöd åt allmännyttan

Konkurrensutredningen lade fram sitt betänkande i mitten av december 2015. Ett förslag är att ge upphandlingsmyndigheten i uppdrag att se över behovet av upphandlingsstöd för allmännyttiga bostadsföretag.
Utredningen presenterar också som förslag att kommuner ska undvika egna särkrav för att uppnå enhetlighet och transparens i planarbetet.
Dessutom finns bland förslagen att regeringen ska främja enhetlighet och transparens och ta initiativ till en strategi i syfte att koordinera tillämpningen av plan- och markanvisningsprocesserna och möjliggöra att ”typgodkända” flerbostadshus kan byggas i hela landet.
Utredningen föreslår också att regeringen stödjer utvecklingen av en digitaliserad planprocess.
”Det finns plats för fler som bygger mer”, meddelade ”Utredningen om bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande” när de lämnade över sitt slutbetänkande (SOU 2015:105) till bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.
Utredningens uppdrag har varit att undersöka förutsättningar för en bättre konkurrens, så att utbudet av nya bostäder långsiktigt kan anpassas till efterfrågan, och vid behov föreslå åtgärder som kan förbättra konkurrensen.
Den 28 december 2015 skrev två branschföreträdare en debattartikel i Dagens Samhälle, Ola Månsson, vd och Björn Wellhagen, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier, med anledning av betänkandet.
”Precis som utredningen lyfter fram är det viktigt med en mångfald av aktörer på bostadsmarknaden”, skriver de och tycks vilja punktera bilden av att byggbranschen består av ett fåtal stora företag vilket skulle innebära en alltför svag konkurrens som i sin tur får konsekvenser i form av höga byggkostnader och en låg nivå på byggandet.
Detta tillbakavisas av branschföreträdarna. ”I verkligheten är det dock de mindre företagen som driver branschen framåt. 94 procent av byggföretagen på den svenska marknaden har färre än tio anställda”, slår de båda debattörerna fast och fortsätter: ”De riktigt stora företagen har tillsammans ungefär 10 procent av de anställda och 20 procent av omsättningen, vilket knappast kan ses som marknadsdominerande.”
De pekar på att det dessutom är förhållandevis enkelt att starta företag i byggbranschen och att fler anställs här än i andra branscher”. ”Vi är alltså viktiga för tillväxten av nya företag”, menar Månsson och Wellhagen.
(Källor: Regeringen (regeringen.se, byggnyheter.se och Dagens Samhälle)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *