Utredning om överprövningar klar

Överprövningsutredningen har lämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Nu vidtar en remissbehandling. Ett av förslagen går ut på att leverantörer måste påtala eventuella fel innan upphandlingen är slutförd.
Utredningen anser nämligen att styrkeförhållandena mellan parterna i upphandlingsmål inte är tillräckligt stora för att motivera en preklusionsfrist. Istället föreslås att ”beslut och åtgärder som en upphandlande myndighet vidtar fram till dess att halva tiden för att lämna anbud löpt ut, kommer att omfattas av leverantörers ’påtalandeskyldighet’.”
I klartext innebär det att leverantörer som ser fel och brister i förfrågningsunderlaget ska påtala detta innan halva anbudstiden löpt ut.
Vid upphandlingar med flera steg, som selektivt förfarande eller konkurrenspräglad dialog, kommer den relevanta tidpunkten vara ”när halva tiden för att lämna in anbudsansökan löper ut”. Anmärkning får alltid göras inom tio dagar från det att leverantören fick kännedom eller borde ha fått kännedom om felet eller bristen.
I betänkandet uttrycker utredaren tankarna med påtalandeskyldigheten på följande sätt. ”Om dialog förs mellan parterna kan fel och brister uppdagas och rättas till i ett tidigare skede vilket skulle kunna leda till att behovet av att ansöka om överprövning minskar. Upphandlingsmålen i domstol borde också bli mer renodlade till följd av den föreslagna regeln vilket borde leda till en bättre och effektivare process.”
Vidare märks ett förslag om att införa en regel som innebär att kostnader för ombud, biträde, utredning och andra processkostnader inte ska utgöra ersättningsgilla kostnader.
Utredningen föreslår dessutom införandet av en tidsfrist på 90 dagar för förvaltningsrätternas handläggning samt att ett skyndsamhetskrav införs i lagtexten. Detta syftar till att påskynda ärendena.
Utredningen föreslår inte något undantag för temporära direktupphandlingar utan vill istället att lagtexten ska skrivs om så att det framgår att omständigheten att en upphandling begärs överprövad och att överprövning sker i en instans utgör en sådan omständighet som upphandlande myndigheter kan förutse.
Vidare förslår utredningen att tidsfristen för väckande av talan om skadestånd ska ligga kvar på ett år men räknas från och med den dag då sökanden fått eller borde ha fått kännedom om avtalet.
Det var den 2 mars 2015 som Överprövningsutredningen överlämnade sitt betänkande ”Överprövning av upphandlingsmål m.m.” till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att se över rättsmedlen i upphandlingslagstiftningen, det vill säga möjligheten att bland annat överpröva en upphandling, utreda frågan om så kallad temporär direktupphandling samt utreda frågor om avgifter och processkostnader i upphandlingsmål.
En av experterna knutna till utredningen, Daniel Johansson, processråd på Konkurrensverket, anser till skillnad från utredningen att fristen för att ansöka om upphandlingsskadeavgift bör förlängas till minst två år.
– Det finns starka skäl som talar för att ansökningsfristen ska förlängas. De skäl emot en förlängning som utredningen har angett till stöd för sin bedömning är mycket svaga, hävdar han i ett särskilt yttrande i betänkandet.
Daniel Johansson är också tveksam till om en preklusionsregel verkligen effektiviserar den offentliga upphandlingen. Risken är att det blir så omfattande och betungande arbete för aktörerna att nyttan uteblir, befarar han.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *