Utveckla konkurrensen i hemtjänsten

I rapporten ”Kommunernas valfrihetssystem” lämnar Konkurrensverket ett antal förslag som kan leda till större möjlighet för brukarna att välja utförare, och mer konkurrensneutrala förhållanden mellan kommunala och privata utförare. Men SKL reagerar på att förslagen favoriserar de privata leverantörerna.

Fler än hälften av landets kommuner har hittills infört valmöjlighet enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Det betyder att invånarna själva kan välja mellan olika utförare. I första hand gäller detta hemtjänst. Idag utförs en femtedel av all kommunalt finansierad hemtjänst i landet av privata utförare.

– Det är bra att allt fler kommuner väljer att införa valfrihetssystem. För att dessa ska bli framgångsrika är det viktigt att externa utförare likabehandlas med egenregin. Först då skapas förutsättningar för etablering av nya utförare och en reell valmöjlighet för brukarna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

I en rapport föreslår Konkurrensverket åtgärder som skapar förutsättningar för ökad konkurrensneutralitet mellan olika utförare. Förslagen handlar bland annat om att öka transparensen i redovisningen av kostnader för kommunens hemtjänst i egen regi. Dessutom anser Konkurrensverket att kommunerna inte bör tillämpa så kallat icke-val, det vill säga att brukare som väljer att inte välja, automatiskt tilldelas kommunens egen hemtjänst.

En annan fråga berör de handläggare hos kommunen som ska samla in brukarnas val behöver tydliga riktlinjer kring hur man vägleder brukarna till ett bra val.

Samma krav på båda sidor
Konkurrensverkets rapport bygger på statistikinsamling samt djupstudier av 10 kommuner. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tycker att många av förslagen är bra men att de främst är till fördel för privata leverantörer.

– Sammantaget överensstämmer rapporten i många avseenden med våra iakttagelser och erfarenheter. Det är positivt att Konkurrensverket har ett nyanserat förhållningssätt och fokuserar på utvecklingsområden. Det är samtidigt viktigt att i denna utvecklingsfas inte fastna i standardiseringar utan låta kommunerna själva bestämma över utbudet, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Samma krav på öppenhet för kommuner och landsting bör i konsekvensens namn även gälla för privata utförare med så kallade ”öppna böcker”, säger Håkan Sörman.

Ytterligare ett förslag från Konkurrensverket som ska underlätta för privata leverantörer att starta kostnadseffektiv hemtjänst även på mindre orter, är att genomföra gemensamma upphandlingar mellan flera mindre kommuner, vilket skulle skapa bättre förutsättningar för aktörer som behöver större volymer för att konkurrera med kommunernas egna verksamheter.

– Förslaget att kommuner kan samverka med andra kommuner i glesbygd är bra men det bör noteras att kommunens egen verksamhet inte kan verka i andra kommuner på grund av den kommunala kompetensen i Kommunallagen. Så detta bör ses över, säger Håkan Sörman.

Källa: Konkurrensverket och SKL

Länk till Konkurrensverkets rapport.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *