Vaccin­upphandling måste göras om

Kammarrätten i Stockholm har i en dom beslutat att landstingens upphandling av vaccin mot livmoderhalscancer ska göras om. Detta eftersom en otillåten ramavtalstid använts.

Efter att Socialstyrelsen bestämt att HPV-vaccination ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet var det meningen att flickor i årskurserna fem och sex redan i höstas skulle få gratis vaccin. Upphandlingen vanns av vaccinet Cervarix, men företaget som tillverkar det konkurrerande vaccinet Gardasil överklagade beslutet och målet avgjordes inte förrän den 23 mars.

Kammarrätten beslutade att upphandlingen måste göras om eftersom landstingen, företrädda av Stockholms läns landsting, har tecknat en för lång avtalstid.

Landstingen har i upphandlingen angett att ramavtalstiden är två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Dessutom finns en klausul som gör det möjligt att förlänga avtalstiden med ytterligare sex månader, sammanlagt alltså fyra år och sex månader. Denna förlängning enligt klausulen skulle kunna träda i kraft om landstingens nästkommande upphandling av vaccin försenades på grund av att det begärdes omprövning av den upphandlingen.

Landstingen anser att det finns särskilda skäl för en så lång ramavtalstid. Ifall kontraktsskrivningen i kommande upphandling skulle försenas skulle det kunna leda till ett avbrott i vaccineringen av unga flickor med risk för deras framtida hälsa.

Kammarrätten konstaterar att det i lagen om offentlig upphandling anges att en ramavtalstid endast får sträcka sig längre tid än fyra år om det finns särskilda skäl. I förarbetena till lagen och i det aktuella EU-direktiv som rör offentlig upphandling anges att dessa särskilda skäl ska vara kopplade till det som upphandlas, i det här fallet vaccinet, och den aktuella upphandlingen.

De hälsoskäl som landstingen åberopat som särskilda skäl är enligt kammarrättens mening kopplade till de konsekvenser som en eventuell överprövning skulle kunna få vid en kommande upphandling. De är alltså inte kopplade till nu aktuell upphandling och inte heller det som nu upphandlas. Landstingen har därför inte visat att det finns några särskilda skäl för en längre ramavtalstid än fyra år. Eftersom klausulen om möjlighet till förlängning i sex månader kan komma att begränsa konkurrensen på ett otillbörligt sätt har kammarrätten beslutat att upphandlingen ska göras om.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *