Vad kostar valfrihets­systemet?

I Skellefteå kommun har Socialkontoret genomfört en kostnadsjämförelse mellan offentliga och privata utförare av hemtjänst. Resultatet visar att kundvalsmodeller enligt LOV inte driver upp kostnaderna.

I Skellefteå ökade kostnaderna för hemtjänsten mellan åren 2008 och 2009. Kostnadsutvecklingen gjorde att Skellefteå kommun passerade riksgenomsnittet räknat på kostnad per brukare. Den nu genomförda studien skulle svara på om kostnadsökningen berodde på att verksamheten blivit konkurrensutsatt.

I uppdraget låg också att försöka ta reda på vilken typ av kostnad som kan skilja sig mellan en privat och en offentlig utförare.

Lagen om valfrihet, LOV, innebär att kommunens medborgare själva kan välja leverantör. Enligt LOV skrivs kontrakt med samtliga anbudsgivare som lever upp till de ställda kraven och sedan ersätts alla utförare enligt samma villkor, och konkurrerar därmed enbart med kvalitet. Kommunerna får själva välja om, och inom vilka områden LOV ska tillämpas.

Det huvudsakliga syftet är alltså inte att pressa kostnaderna, utan snarare att förbättra kvaliteten – i det här fallet inom hemtjänsten. Däremot kan erfarenheter från flera olika utövare inspirera till effektiviseringar.

En sammanfattning av studier ger vissa erfarenheter. De visar att kundvalsmodeller inom hemtjänsten inte är kostnadsdrivande. Utrymmet för effektivitetsvinster vid konkurrensutsättning beror dock på hur väl den offentliga verksamheten sköts i utgångsläget.

För verksamheter som inte tidigare har upphandlats i konkurrens har arbetet med att formulera förutsättningarna för upphandlingen i många fall gett insikter som har kunnat ligga till grund för en omprövning av verksamheten (servicenivå etc.)

Kommuner med all verksamhet i egen regi innan kundvalsmodeller har införts tenderar också att ha fått minskade kostnader per producerad hemtjänsttimme. Kommuner som haft en hög andel hemtjänst på entreprenad tenderar däremot att ha fått ökade kostnader.

En mer traditionell metod för att lägga ut kommunal verksamhet på annan utförare är genom upphandling. Forskning visar att kostnaderna vid de första upphandlingarna av hemtjänst genom lagen om offentlig upphandling ofta lett till lägre kostnader.

Då verksamheterna har upphandlats i senare omgångar har anbuden från de olika utförarna närmat sig varandra. Det visade sig under utredningens gång vara svårt att få ta del av information som bemanning, overheadkostnader, IT-kostnader, lokalkostnader, m.m. hos de privata utförarna.

Tidigare studier pekar dock på att områden som plattare organisation, ökad flexibilitet bland personalgrupper, lägre bemanning, m.m. har lett till minskade kostnader, åtminstone på kort sikt. Andra områden som pekas på är att den kommunala baspersonalen har högre genomsnittslön, använder mer tid för utbildning, administration och förflyttning.

Källa: Skellefteå kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *