Vårbudget sätter press på statlig förvaltning

Arbetsgivarverket kommenterar regeringens vårbudget och nivåerna för den statliga förvaltningens pris- och löneomräkning kommande år. Anslagen för 2012 stiger något men är fortfarande historiskt låga vilket sätter press på statsförvaltningen.

Pressmeddelande

Pris- och löneomräkningen för den statliga sektorn ökar med cirka tre miljarder kronor 2012 jämfört med en miljard kronor 2011. Trots höjningen blir den totala omräkningen låg och hamnar på i genomsnitt 1,06 procent.

– Det sker en höjning mot mer normala nivåer för omräkningen av anslagen för lokaler och övriga förvaltningskostnader men löneomräkningstalen är fortfarande låga, säger Roger Vilhelmsson, nationalekonom på Arbetsgivarverket.

Löneomräkningstalet för 2012 är 0,92 procent vilket är en marginell höjning jämfört med löneomräkningstalet under nuvarande år. De siffror som nu offentliggjorts är i linje med de prognoser Arbetsgivarverket gjort under året i sin konjunkturbedömning.

– Kopplingen mellan låga löneomräkningstal och besparingar är mycket tydlig i den statliga förvaltningen. Löneutveckling som inte kan rymmas inom ramen för löneomräkningen måste betalas genom effektiviseringar och besparingar, säger Roger Vilhelmsson.

I budgetpropositionen beskriver regeringen hur omräkningen av löner baseras på ett arbetskostnadsindex som utgår från utvecklingen två år tidigare av lönekostnaden för tjänstemän i tillverkningsindustrin med avdrag för ett genomsnitt av produktivitetsutvecklingen inom den privata tjänstesektorn.

Lokalhyror som inte omförhandlas under det kommande budgetåret räknas i pris- och löneomräkningen om med ett index som motsvarar 70 procent av den årliga förändringen av konsumentprisindex i oktober två år före det aktuella budgetåret. För omräkningen av hyror 2012 är omräkningstalet 1,04 procent för hyresavtal som inte kan omförhandlas. Omräkningen för hyresavtal som kan omförhandlas bygger på prisutvecklingen under perioden från det att avtalet tecknades eller senast hade kunnat tecknas.

Dessa siffror är enligt Roger Vilhelmsson en klar förbättring jämfört med innevarande år då ersättningsnivån är negativ eftersom den baseras på prisnivåer under den kraftiga lågkonjunktur som vi hade under 2009 då vi under perioder hade deflation i ekonomin.

För omräkningen av övriga förvaltningskostnader används ett index som är en sammanvägning  av flera index från Statistiska centralbyrån avseende utgifter som förekommer vid myndighetsutövning. För omräkningen av övriga förvaltningskostnader 2011 är omräkningstalet 1,29 procent.

– Det är viktigt att komma ihåg att omräkningstalen för pris- och löneomräkningen gäller statsförvaltningen i genomsnitt, för enskilda myndigheter kan ersättningen variera, säger Roger Vilhelmsson.

Enligt både regeringens och Arbetsgivarverkets prognoser förväntas den årliga omräkningen bli högre 2013-2015 än 2012.

Källa: Arbetsgivarverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *