Vårdcentral på olika villkor

Konkurrensverket har undersökt marknadseffekterna av vårdvalsreformen och konstaterar att det behövs förbättringar för att åstadkomma jämlik konkurrens mellan privata och offentliga vårdcentraler.

Privata vårdgivare anser att landstingen ger den egna regin fördelar exempelvis genom ersättningar vid sidan om vårdvalssystemen eller att de tillåts gå med ständiga underskott. Konkurrensverkets revision visar också att i fler än hälften av landstingen beräknas egenregin som helhet redovisa en förlust år 2011.

I några landsting går i stort sett alla vårdcentraler i egen regi med underskott. Detta kan antingen tolkas som att ersättningen är för låg eller att verksamheten bedrivs på ett ineffektivt sätt.

I andra landsting orsakas underskotten främst av att egenregin förväntas driva vissa vårdcentraler, exempelvis i glesbygdsområden, trots att ersättningen inte motsvarar kostnaderna.

Men även offentliga vårdcentraler anser sig vara missgynnade på olika sätt. Exempelvis för att privata utförare kan kombinera husläkarverksamheten med annan verksamhet, exempelvis företagshälsovård, vilket upplevs som en konkurrensfördel.

Lyfter fram det positiva
Samtidigt gör Konkurrensverket en positiv analys man i rapporten:

”Ett tecken på att vårdvalet har lett till kvalitetskonkurrens är att den patientupplevda kvaliteten är högre ju fler nyetableringar av vårdcentraler som skett inom ett område. Även om nyetableringarna i huvudsak är privata tenderar även bedömningen av de offentliga vårdcentralerna att bli bättre.”

– Om landstingen fortsätter att utveckla sina vårdvalssystem skapas goda förutsättningar för kvalitetskonkurrens i primärvården till nytta för invånarna, skriver Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i ett pressmeddelande.

Konkurrensverket lämnar i rapporten förslag på hur förutsättningarna för kvalitetskonkurrens i vårdvalssystemen kan förbättras. Bland annat att landstingen bör tillämpa likvärdiga villkor för egenregin respektive privata leverantörer och förtydliga eventuella skillnader i uppdragen. Det vore också bra om man tydligt redovisade egenregins resultat för varje vårdcentral.

Konkurrensverkets rapport ”Val av vårdcentral – Förutsättningar för kvalitetskonkurrens i vårdvalssystemen” har överlämnats till regeringen.

FAKTA:
Sedan vårdvalssystemen infördes har antalet vårdcentraler ökat med 19 procent eller med 190 vårdcentraler. 258 privata vårdcentraler har tillkommit medan 60 har lagts ner. Samtidigt har nio landstingsdrivna vårdcentraler tillkommit medan 17 har lagts ner.

Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *