Varnas för att ta ut överpriser

Om Konkurrensverket får indikationer på att marknadsaktörer ägnar sig åt överprissättning kommer myndigheten att prioritera sådana ärenden.

I skrivande stund har man dock inte fått in några anmälningar om överpriser, berättar Martin Bäckström, funktionsansvarig för tips och klagomål på Konkurrensverket.

Med anledning av den ansträngda samhällssituation som uppstått till följd av coronaviruset får Konkurrensverket frågor om konkurrensreglernas och upphandlingsreglernas tillämplighet på företags och upphandlande myndigheters agerande.

Och mot bakgrund av coronakrisen har det europeiska nätverket med konkurrensmyndigheter (the European Competition Network, ECN), där bland annat det svenska Konkurrensverket och EU-kommissionen ingår, gjort ett gemensamt uttalande

Skäliga priser
Konkurrensverket vill försäkra sig om att prisbildningen i Sverige fungerar även under coronakrisen. Särskilt viktigt är att priserna på produkter av betydelse för sjukvården är skäliga.

När efterfrågan stiger, som nu har skett vad gäller till exempel sjukvårdsutrustning, är det normalt att också priset stiger, framhåller Konkurrensverket. Myndigheten menar att det högre priset ”är en viktig signal till producenter och distributörer att öka tillgången.”

Höjer ett finger
Samtidigt höjer tillsynsmyndigheten ett varningens finger:
”Om det däremot framkommer att en aktör försöker begränsa utbudet och därigenom åstadkomma ett överpris, kan detta utgöra ett hinder för en effektiv varuförsörjning.”

Konkurrensverket framhåller att när ett företag med en dominerande ställning tar ut ett överpris är detta ”ett förfarande som typiskt sett kan utgöra ett missbruk.” Det skulle till exempel kunna röra sig om att företag samarbetar på ett konkurrensbegränsande sätt genom att komma överens om att strypa produktionen av bristvaror för att hålla uppe priset, eller att ett företag missbrukar sin dominerande ställning genom att ta ut överpriser.

Kommer att prioritera
Tillsynsmyndigheten säger att man kommer att prioritera ärenden där man får indikationer på att marknadsaktörer ägnar sig åt överprissättning.

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till Martin Bäckström, funktionsansvarig för tips och klagomål på Konkurrensverket.

Har ni redan nu fått in några anmälningar gällande denna problematik (överpriser på t.ex. sjukvårdsutrustning)?
– Nej, vi har inte fått in några sådana anmälningar i nuläget.

Vilka sanktioner kan komma i fråga om ett företag anses ha brutit mot bestämmelserna?

– Om ett företag bryter mot konkurrenslagen så kan det bli aktuellt med sanktioner i två riktningar. Historiskt agerande kan straffas genom en konkurrensskadeavgift som kan uppgå till tio procent av företagets omsättning på den aktuella marknaden. Pågående agerande kan stoppas genom att vi ålägger företaget att upphöra att agera på det konkurrenslagsbrytande sättet. Ett sådant åläggande förenas i regel med ett vite.

Vad finns i övrigt att säga kring detta?
– I nuläget finns det inte så mycket mer att säga än att vi bevakar marknaderna och är beredda att ingripa om något företag missbrukar en dominerande ställning genom exempelvis överpriser.

Kommissionen vägleder
EU-kommissionen ger också vägledning om tillfälliga begränsande samarbeten som ska tillåtas mellan företag och publicerade den 8 april ett meddelande om en tillfällig ram på konkurrensområdet. Denna ger vägledning åt företag som samarbetar i det akuta läge som uppstått under den pågående coronakrisen. Det gäller särskilt samarbeten kring produkter som är viktiga för sjukvården.

Skydda konsumenter
Kommissionen understryker ”att det i denna exceptionella situation är viktigare än någonsin att företag och konsumenter skyddas genom konkurrenslagstiftningen. Av denna anledning kommer kommissionen vara redo att ingripa mot företag som drar fördel av den rådande situationen”, heter det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *