Vattenverk saknar rekommen­derade skydd

En kartläggning från Svenskt Vatten visar att många vattenverk investerat i säkert dricksvatten men att ytterligare åtgärder behövs för att minska risken för mikrobiell förorening.

Det finns ingen svensk lagstiftning över vilket antal barriärer ett vattenverk ska ha, däremot rekommenderar Livsmedelsverket i sin vägledning ett minsta antal barriärer beroende på råvattnets kvalitet. Ytvattenverk ska ha minst två barriärer mot mikrobiell förorening, en avdödande och en avskiljande.

Svenskt Vatten har gjort en enkätundersökning om vattenverkens beredskap och en sammanställning av mikrobiologiska barriärer i vattenverken. 97 procent av kommunerna har svarat på enkäten.

– Enligt enkätsvaren har 32 ytvattenverk, vilket motsvarar cirka 275 000 konsumenter, färre eller andra barriärer än Livsmedelsverkets rekommendation, säger Johanna Lindgren, talesperson för dricksvattenfrågor på Svenskt Vatten.

Grundvatten har ett mindre behov av mikrobiella barriärer, men vägledningen rekommenderar grundvattenverk med en produktion över 400 kubikmeter per dygn att ha minst en barriär. Enligt enkätsvaren saknar 91 grundvattenverk helt barriär, vilket motsvarar drygt en miljon konsumenter.

– Vi förutsätter att de vattenproducenter som väljer att inte följa Livsmedelsverkets rekommendationer har goda skäl för detta som att råvattenkvaliteten är mikrobiologiskt mycket god och stabil och att det inte finns några föroreningsrisker i vattentäkten.

– Som lagstiftning och vägledning ser ut idag ställs stora krav på att vattenproducenterna kontinuerligt arbetar med uppföljning av råvattenkvalitet och riskvärderingar. Det är viktigt att ansvariga politiker är medvetna om vattenverkets status och riskvärderingen av dricksvattnet i kommunen. En viktig del är att förebygga riskerna för förorening av råvattnet genom att inrätta ett modernt vattenskyddsområde med relevanta föreskrifter, säger Johanna Lindgren.

Enkätsvaren visar att flera vattenverk investerat i ytterligare barriärer, men att det kvarstår åtgärder att vidta för ett antal vattenverk utifrån egna uppföljningar och utvärdering av sitt skydd mot mikrobiella föroreningar. Livsmedelsverket behöver tydliggöra i sin vägledning vad som krävs för att dricksvattnet ska anses vara hälsosamt och rent, särskilt vad gäller acceptabel risk för mikrobiella föroreningar.

Källa: Svenskt Vatten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *