Växjö kommun döms att betala upphandlingsböter

Förvaltningsrätten i Växjö har bifallit Konkurrensverkets begäran om att Växjö kommun ska betala upphandlingsskadeavgift/-böter om totalt 325 000 kronor för att ha slutit sammanlagt fem avtal med leverantörer utan föregående annonsering. Avtalen gällde bland annat krossning av berg- och asfaltsmassor och trafiksignalanläggningar.

Eftersom värdet av respektive avtal överstiger gränsen för direktupphandling skulle kommunen ha annonserat kontrakten för att ge alla potentiella leverantörer möjlighet att konkurrera. Det gjordes dock inte och därför döms kommunen nu att betala upphandlingsskadeavgift/-böter.

Förvaltningsrätten finner att Växjö kommun genom att ingå avtalen utan föregående annonsering har genomfört otillåtna direktupphandlingar. Eftersom kommunen har genomfört otillåtna direktupphandlingar vid upprepade tillfällen under en längre tid har förvaltningsrätten dömt Växjö kommun att betala en högre avgift än vad som annars hade varit fallet. Domstolen konstaterar vidare att det inte fanns några synnerliga skäl som motiverade direktupphandlingar. Kommunen döms att betala upphandlingsskadeavgift.

Huvudregeln, enligt lagen om offentlig upphandling, är att alla offentliga upphandlingar över 270 000 kronor, som är gränsvärdet från den 1 januari, 2014, ska annonseras och konkurrensutsättas innan kontrakt skrivs. En upphandlande myndighet får bara i vissa specificerade undantagsfall ingå avtal med en leverantör utan föregående annonsering.

Domarna har ännu inte vunnit laga kraft.

Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *