Vem har rätt till el vid elbrist?

Styrel är namnet på ett nytt landsomfattande planeringssystem vid en förutsedd elbrist. Flera aktörer är involverade i arbetet med systemet som ska sjösättas under 2011.

Om efterfrågan på el är större än tillgången kan vi drabbas av elbrist. Vid en elbristsituation är det risk för att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av Sverige. För att skydda elsystemet kan elnätsföretagen då tvingas koppla bort elanvändare.

Enligt krav i det statliga elförsörjningsdirektivet måste prioriteringar i ett nödläge ske utifrån i förväg fastställda kriterier. Regeringen har gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i uppgift att ta fram ett inriktningsdokument som anger hur prioriteringen av samhällsviktig verksamhet ska gå till.

MSB har genomfört arbetet tillsammans med Energimyndigheten och Svenska kraftnät – och i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk Energi och andra berörda myndigheter och aktörer.

Så går det till
Kommuner och elnätsföretag identifierar tillsammans vilken samhällsviktig verksamhet som finns i kommunen. De planerar också för hur samhällsviktiga elanvändare kan prioriteras vid elbrist.

Länsstyrelsen initierar och leder arbetet inom länet samt sammanställer det underlag som ska ligga till grund för planeringen av frånkoppling i en elbristsituation. Som regeringen har angivit finns samhällsviktig verksamhet på alla nivåer. Arbetet med identifiering av sådan verksamhet måste därför bedrivas lokalt, regionalt och nationellt.

Länsstyrelsen, som sammanställer planeringsunderlaget i Styrel, ser till att underlaget, för att vara komplett, omfattar dels samhällsviktig verksamhet av lokal, regional, nationell och internationell betydelse inom länet, dels elanvändare som representerar särskilt stora ekonomiska värden. Det sammanställda underlaget ligger sedan till grund för elnätsföretagens planering av frånkoppling.

Baserat på det sammanställda planeringsunderlaget får Svenska kraftnät besluta, i en uppkommen elbristsituation, om frånkoppling, som därefter verkställs av elnätsföretagen.

Energimyndigheten ansvarar nu för Styrels genomförande. Under 2011 införs systemet och planeringen drar igång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *