Verktyg för sundare konkurrens 

ID06 Bolagsdeklaration, ett verksamhetsstöd för kontroll av leverantörskedjor för tjänste- och entreprenadavtal.

– Under flera år har vi tillsammans med bygg- och fastighetsbranschen tagit fram ett unikt verktyg för att ge företag möjlighet att på ett enkelt sätt få kontroll på sina leverantörer och underleverantörer.

ID06 Bolagsdeklaration är tillgänglig för alla branscher där man har behov av att få kontroll över sina leverantörer och leverantörskedjor. Vi har gjort några tillägg för just bygg- och fastighetsbranschen med en digitaliserad föranmälan, berättar Eva Mattsson, kravställare ID06 Bolagsdeklaration. 

– Vi ser att beställarnas roll är väldigt viktig och vi kan inte nog poängtera att vi önskar se en förändring från bra kravtexter till mer kontroll. Kontroll av alla leverantörer i leverantörskedjorna, kontroll av att individer får arbeta och vistas i Sverige och har rätt kompetens samt kontroll av de fysiska arbetsplatserna. 

ID06 samlade verktygslåda täcker samtliga områden och har skapats med utgångspunkt från att ge beställare och utförare ett systemstöd för en sundare konkurrens och säkrare arbetsplatser.

Vad hoppas ID06 göra för skillnad?

– Vi ser att problem kopplat till osund konkurrens och direkta bedrägerier sällan uppkommer i första leverantörsleden utan det är längre ner i leverantörskedjan problem oftast uppstår. 

När det saknas systemstöd för att följa leverantörskedjan blir det en stor utmaning för beställaren eller huvudentreprenören/kontraktspart för olika tjänsteavtal att kontrollera hela vägen, berättar Eva Mattsson.

Erfarenheter från Byggsektorn ska ta oss vidare

I ett normalprojekt inom bygg består en leverantörskedja av 100 underleverantörer, det är då underleverantörer som i sin tur tar in underleverantörer och så vidare. För beställare eller huvudentreprenör blir det svårt att få koll på hela kedjan om man inte samtidigt har någon form av systemstöd såsom ID06 Bolagsdeklaration. 

Trots att det finns avtalstexter avseende föranmälan av underentreprenör, som ska kunna granskas av såväl arbetstagarrepresentanter som huvudentreprenörer och i bästa fall även av beställaren, ser vi att branschen visar på låga siffror på antal föranmälda underleverantörer innan de får avtal och tillgång till den fysiska arbetsplatsen.

Ett sätt som provats för att motverka långa leverantörskedjor är att ställa krav på maximalt antal led. Dock visar det sig att inte heller detta fungerar fullt ut utan det är trots detta lätt att tappa kontrollen. Enskilda individer kommer in på arbetsplatsen som inte tillhör de företag som har fått uppdraget eller är föranmälda underentreprenörer. 

Det pågår även en förändring av avtalsbegreppen. Exempelvis så har bemanningsavtalet nu blivit ett entreprenadavtal, där lagstiftarens intention varit att försöka skärpa skattelagstiftningen för bemanningsföretagen. I ID06 Bolagsdeklaration ”Föranmälan för byggsektorn” framgår avtalstypen redan vid föranmälan av underleverantören.

ID06 Bolagsdeklaration

Särskilda utmaningar med underleverantörer avseende efterlevnad av avtal noterar vi i branscher där det finns timanställd personal och genom detta kan ha flera arbetsgivare, detta är inte ovanligt i exempelvis städbranschen. 

Genom att använda ID06-kort, där arbetsgivarsambandet är säkerställt, så vet kontraktsparten/utföraren och beställare vilket företag som varit inne på arbetsplatsen och kan följa upp löner enligt kollektivavtal systematiskt och inte som nu stickprovsvis begära in löneunderlag. 

Med ID06 Bolagsdeklaration kan beställare och utförare använda sina resurser till djupare kontroller och mer kvalificerade bedömningar inom de delar där ID06 Bolagsdeklaration indikerar på risker. Beställarna och utförarna ges en möjlighet att dela insyn i ett avtal med varandra.

ID06 välkomnar andra branscher 

Vi har fört en dialog med flera branscher samt med offentliga beställare under en längre tid och vill nu tala om att ID06 finns här för alla. Vi fokuserar idag på transport, industri och städbranschen där ID06 alla verktyg fungerar fullt ut redan idag. Är ni som beställare av tjänster intresserade att vara aktivt delaktiga så kontakta oss på ID06, så ska vi se vad vi kan göra just för er.

Genom att använda ID06 Bolagsdeklaration och föranmäla in leverantörer, får man redan från starten kontroll på vilka leverantörer som ska finnas i ett tjänste- eller entreprenadavtal. Lägg sedan till att ID06 Bolagsdeklaration, genom att hämta företagsdata från inpasseringen med ID06 Kort, dessutom visar vilka leverantörer som inte är föranmälda i ID06 Bolagsdeklaration. Man får med andra ord bra kontroll från ”skrivbordet”. Här ser vi att byggbranschens erfarenheter och återkoppling till oss är väldigt positiv, berättar Eva Mattsson. Man ser verkligen ID06 Bolagsdeklaration med föranmälan som ett kraftfullt verktyg för sund konkurrens.

Testa ID06 Bolagsdeklaration nu

Ta chansen och testa ID06 Bolagsdeklaration redan idag och få kontroll över dina leverantörer och underleverantörer i dina olika projekt. Med ID06 Bolagsdeklaration blir det lätt att göra rätt.

Anmäl dig och prova ID06 Bolagsdeklaration

Anmälan till Webinarie

Använd verktyg som finns

– På ID06 visar vi dagligen fördelen med att använda verktyg som redan finns såsom:

  • ID06-kort – ett säkert accesskort med tillitsnivå väsentlig (LoA 2)
  • Appen ID06 Status Control Pro – kontrollera att korten är aktiva 
  • ID06 Arbetsplatskontroll – en metod för kontroll på arbetsplatsen
  • ID06 Bolagsdeklaration – föranmäl företag på arbetsplatsen, upprätta UE kedja samt få kontinuerlig ekonomisk uppföljning av alla företag
  • ID06 Kompetensdatabas – registrera utbildningar kopplat till ID06-kort
  • ID06 Stamp – tillgång till det enskilda företages personalliggare

Om ID06

ID06 är ett idéburet företag som har i uppdrag att försvåra svartarbete och övrig ekonomisk brottslighet och därigenom stärka den sunda konkurrensen samt att öka säkerheten på arbetsplatserna. 

Denna artikel är producerad i samarbete med ID06 för OFFENTLIGA AFFÄRER.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *