Vi behöver arbets­krafts­invandring

Migrationsminister Tobias Billström berättar vilka möjligheter och utmaningar som finns för vår svenska arbetsmarknad ur ett globalt perspektiv.

Tobias Billström tar gärna tillfället att slå ett slag för ökad global migration och internationell handel. Han presenterar ett helt batteri med argument för varför världen, och Sverige, gynnas av att människor flyttar runt mellan länder.

– Sverige står inför det största generationsskiftet någonsin. Om vi ska ha råd med samma nivå av välfärd som i dag behöver arbetsutbudet öka med 300 000 personer under kommande decennier. Utan invandring behöver fler arbeta mer och längre. Med hjälp av arbetskraftsinvandring kan Sverige möta många av dessa utmaningar. Därför har vi öppnat upp Sverige för dem som vill flytta hit för att arbeta, säger han.

Slår hårt på landsbygden
Sammantaget beräknas omkring 1 600 000 personer lämna arbetslivet av åldersskäl fram till och med 2025, vilket kan jämföras med cirka 1 350 000 åldersavgångar under de gångna 15 åren. För att behålla nuvarande försörjningsbörda i landet som helhet måste antalet personer i arbete öka med 330 000 personer fram till år 2025.

Vissa regioner kommer att drabbas hårdare än andra. Län med höga andelar pensionsavgångar och krympande arbetskraftsutbud får en kraftigt ökad försörjningsbörda. Medan storstadslänen har en betydligt gynnsammare situation.

Dagens glesbygd och offentlig sektor kommer att märka arbetskraftsbristen först. De stora pensionsavgångarna som väntas inom de närmaste åren kommer att innebära att många av Sveriges kommuner och landsting står inför rejäla anställningsbehov. Allt från specialistläkare och distriktssköterskor inom hälsovården till speciallärare inom skolan och till ingenjörer och tekniker inom samhällsplaneringen att behövas.

– Det finns ingen universallösning för att mildra denna framtidsbild utan det kommer att krävas en rad olika insatser. Förutom att öka arbetskraftsdeltagandet hos kvinnor, ungdomar, utlandsfödda och äldre kan också en ökad arbetskraftsinvandring bidra till att mildra effekterna av bristen på arbetskraft.

Andra positiva effekter
De positiva effekterna av ökad mobilitet i världen rör inte bara arbetsmarknaden, utan vårt samhälle i stort.

– Fler politikområden ska genomsyras av insikten om mobilitetens positiva effekter på jobben, tillväxten och hela Sveriges välstånd. Detta gäller inte minst arbetsmarknads-, handels-, migrations- och utvecklingspolitiken.

Förutom att fylla det framtida arbetskraftsbehovet bland existerande företag och i offentlig sektor behöver Sverige nya och fler framgångsrika företag. Entreprenörskapet är centralt för jobbskapande och tillväxt.

– Här bidrar invandringen i betydande grad eftersom svenskar med utländsk härkomst är särskilt entreprenöriella, säger Tobias Billström.

Utlandsfödda besitter dessutom kunskaper om affärskultur, politik, religion och språk i sina tidigare hemländer. Genom sina kontaktnät har de särskilt goda förutsättningar att själva bedriva handel och vara vägvisare för andra svenska företag. Denna kompetens innebär unika möjligheter för Sverige att verka på ett flertal av världens snabbt växande marknader, inte minst i Mellanöstern och Afrika.

– Migration innebär också positiva möjligheter för utvecklingsländer och utgör därför ett viktigt komplement till Sveriges generella utvecklingspolitik, säger Tobias Billström.

Tobias Billström inledningstalar på Personalvetardagarna i Växjö, den 7 september.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *