– Vi behöver nationella vägledande principer för arbetet med öppna data

Även om Sverige har klarat sig förhållandevis bra genom de senaste årens kris behöver även vi hantera de utmaningar som den offentliga sektorn står inför. I en färsk rapport, ”Future of Government – Morgondagens ledande offentliga organisation”, konstaterar PwC att framtidens förvaltning bör kännetecknas av fyra samverkande nyckelegenskaper för att möta samhällets behov och medborgarnas förväntningar.

Den offentliga förvaltningen bör vara både rörlig, innovativ, samverkande och transparent. Att ha ett fungerande arbete med öppna data kan bidra till att stärka flera av dessa egenskaper även om det primärt handlar om ökad transparens.
Inom den offentliga sektorn finns idag gott om information som inte kommer till sin fulla rätt. Information som inte är integritetskänslig eller på annat sätt behöver skyddas av sekretess hålls trots detta instängd hos den kommun, myndighet eller till och med avdelning på en myndighet eller förvaltning som har samlat in den. Detta görs inte för att det finns en ovilja att dela med sig, utan för att det är så här det alltid har sett ut. Allmänna handlingar lagras på papper och de delas endast med de som begär att få se dem.

Positiva effekter
Digitaliseringen av offentlig sektor ger nya möjligheter att ta till vara på en större del av det värde som finns i den offentliga informationen. Genom att öppna upp och tillgängliggöra den information som finns inom kommunen, landstinget eller myndigheten kan nya smarta lösningar skapas för att bättre förstå den egna verksamheten. Information från en myndighet kan också bidra till att förbättra en annan myndighets tjänster eller ligga till grund för en ny tjänst som utvecklas av ett privat företag.
Medborgarnas insyn i den offentliga förvaltningen kommer också att öka om mer information görs tillgänglig som öppna data. Detta kan ha flera positiva effekter. Det handlar till exempel om att medborgarna kan få ett bättre beslutsunderlag när de ska välja utförare i välfärden, eller att medborgarna genom att få tillgång till mer och bättre information kan få en starkare position i den demokratiska processen.
Öppna data har dock visat sig vara svårare i praktiken än i teorin. För många kommuner och myndigheter har det varit svårt att prioritera resurser för arbetet då efterfrågan från medborgarna upplevs som svag och nyttorna med öppna data anses svårdefinierade. I de fall det finns kompetens inom den egna organisationen är det någon enstaka eldsjäl som ofta inte räcker till för ett mer strategiskt och uthålligt arbete.

Vägledande principer
För att hjälpa sina medlemmar att komma igång med öppna data tog IT-forum i Stockholms län under hösten 2012 initiativ till ett arbete för att utarbeta vägledande principer för kommuners och landstings arbete med öppna data. Genom ett samarbete med SKL kommer principerna också att bearbetas så att de går att tillämpa över hela Sverige.  
Parallellt med arbetet att färdigställa de vägledande principerna arbetar IT-forum Stockholms län, SKL, PwC och Peter Krantz AB i ett Vinnovafinansierat projekt för att ta fram vägledningar och mallar som kommuner och landsting ska kunna använda i sitt arbete med öppna data. Det färdiga resultatet av arbetet kommer att presenteras i november.

Magnus Kolsjö
Expert på e-förvaltning och öppna data, PwC

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *