Vill upphäva vetot för vindkraft

Statliga verk, länsstyrelser, företag och näringslivets organisationer ger ett tydligt stöd för expertmyndigheternas förslag – att det kommunala vetot upphävs. Två tredjedelar av remissinstanserna är positiva eller neutrala till förslaget. En fjärdedel av remissinstanserna vill behålla vetot.
Det rapporterar Svensk Vindenergi (2017-12-12). Naturvårdsverket och Energimyndigheten har föreslagit att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan av vindkraft i 16 kap. 4 § miljöbalken, det kommunala vetot, upphävs. Myndigheterna konstaterar att vetot kan tas bort utan att äventyra kvaliteten i miljöprövningen eller kommunens inflytande över lokaliseringen.

Kommun kan styra lokalisering
Kommunen kan styra lokaliseringen av vindkraft via översiktsplaneringen, även om vetot tas bort. Kommunen har dessutom fortsatt en given roll som samtalspartner i den lagstadgade samrådsprocessen och en stark ställning som remissinstans i tillståndsprövningen.
Svensk Vindenergi stöder förslaget. Användandet av kommunalt veto är inte förenligt med de principer om saklighet och objektivitet som är centrala vid tillståndsprövningar och all annan myndighetsutövning.

Remiss i tre månader
Förslaget har varit ute på remiss under tre månader. Svensk Vindenergi har sammanställt remissvaren och funnit att två tredjedelar av remissinstanserna är positiva eller neutrala till att vetot upphävs enligt myndigheternas förslag. En fjärdedel av remissinstanserna vill behålla vetot.
Statliga verk, länsstyrelser, företag och näringslivets organisationer ger ett tydligt stöd för myndigheternas förslag. De län vars länsstyrelser vill att vetot upphävs har tillsammans nära hälften av den installerade effekten.  De kommuner som vill behålla vetot har tillsammans en fjärdedel av den installerade effekten.
Läs mer via länken:
http://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/remissvaren-ger-tydligt-stod-for-att-upphava-vetot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.