Vindkraften stor möjlighet i norr

Debatten om bristande kapacitet i elnäten i södra Sverige får inte överskugga möjligheterna med den industrirevolution som sker i norra Sverige. Det hävdar Linda Burenius, ordförande i ”100% förnybart”. OFFENTLIGA AFFÄRER har varit i kontakt med henne.

Hon uppmanar de styrande att släppa ett ensidigt ”fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö” och i stället låta hela Sverige blomstra.

Burenius påminner om att alla sju politiska partier står bakom Sveriges klimatmål samt att de är eniga om att elektrifieringen är viktig.

– Industrin behöver långsiktighet och partierna bör därför kunna enas om följande bärande principer, i syfte att säkra norra Sveriges attraktionskraft och potential som Europas gröna motor, samtidigt som storstadsregionernas behov av el säkras, framhåller hon.

Tre huvudpunkter
De bärande principer som Linda Burenius syftar på presenteras i tre punkter:

  • Låt energi-effektivisering genomsyra allt omställningsarbete.
  • Underlätta tillståndsprocesserna och ge klimatet större tyngd.
  • Genomför den i energiöverenskommelsen utlovade minskningen av kostnaderna för att ansluta havsbaserad vindkraft.

Punkterna utvecklas ytterligare i intervju med Linda Burenius nedan.

Bred uppslutning
Linda Burenius fortsätter:
”Med en bred politisk uppslutning kan Sverige – från norr till söder – fånga potentialen i klimatomställningen och elektrifieringen för att bli Europas gröna motor. Vi är på god väg att med kraft bevisa hur höga klimat- och miljöambitioner leder till starkare konkurrenskraft och välfärd.”

Populistisk poängjakt 
– Låt oss inte sjabbla bort den positionen genom en oreviderad bild av hur möjligheterna ser ut eller populistisk partipolitisk poängjakt.

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde via mejl frågor till Linda Burenius.

”Genomför den i energiöverenskommelsen utlovade minskningen av kostnaderna för att ansluta havsbaserad vindkraft”, skriver du. Hur är detta tänkt att gå till? Riktade subventioner eller minskade skatter, t.ex.?

– Regeringen har lämnat ett konkret förslag för hur anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraft kan reduceras. Förslaget ska uppnås genom en utbyggnad av transmissionsnätet till havsområden där det finns förutsättningar att ansluta flera anläggningar. Det kan ses som en naturlig förlängning av  SVK uppdrag att bygga ut överföringskapaciteten.

Du framhåller behovet av ”en bärande princip för att säkra norra Sveriges attraktionskraft och potential som Europas gröna motor”. Är det enbart vindkraft som åsyftas här eller även andra energislag? 

– God tillgång på förnybar el till låga priser attraherar nya gröna industrietableringar.  De bärande principer vi avser är följande:

  1. Energieffektivisering först bör som bärande strategi genomsyra allt omställningsarbete. Oavsett om det handlar om stadsplanering, omställning av industrier och företag bör energieffektivisering vara den första åtgärden som övervägs.
  2. Underlätta tillståndsprocesserna och ge klimatet större tyngd. Elnätet behöver byggas ut och klimatnyttan måste få större tyngd i tillståndsprocesserna. Vidare behöver kommunerna och länsstyrelserna få utökade resurser för att hantera tillståndsprocesser. Kommunerna bör dessutom få ta del av vindkraftens fastighetsskatt.
  3. Genomför den i energiöverenskommelsen utlovade minskningen av kostnaderna för att ansluta havsbaserad vindkraft. Trots stor potential har Sverige en mycket liten andel vindkraft till havs. För att säkerställa att investeringarna i havsvind tar fart och förser södra Sverige med elproduktion, behöver detta löfte omgående infrias.

Har du redan nu fått någon reaktion eller mött gehör för inlägget i AB?
– Jag har noterat att artikeln har spridits en del på till exempel Twitter och LinkedIn.

Åsikterna framfördes första gången på debattplats i Aftonbladet 2021-03-05.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *