Vinst i vården ger bättre resultat

Att överlämna vård till en privat utförare som gör vinst medför ingen negativ effekt på vårdkvalitet, dödlighet eller jämlikhet. Men det ekonomiska resultatet blir bättre. Det slås fast i en ny Harvard-undersökning.
Ann Öberg, chefekonom på Svenskt Näringsliv, är inte sen att kommentera den hittills största undersökning som gjorts av vinst i vården.
– Denna studie tyder på att vinstsyftande sjukhusföretag bedriver verksamheten mer kostnadseffektivt än offentliga eller icke vinstsyftande sjukhus, utan att det går ut över uppnådda kvalitetsresultat eller att vården blir ojämlik. Detta är viktig kunskap som bör bidra till att nyansera debatten i Sverige och bättre ta tillvara de vinstsyftande företagens potential, säger hon till Offentliga Affärer.
Chefekonomen menar att vinstsyftande företag kan bidra till mycket inom vården, bland annat effektivare management och resursutnyttjande.
– För att dra nytta av detta måste vinstsyftande företag få möjlighet att verka i och utveckla vården. Vården bör också i högre grad styras mot mål om uppnådda kvalitetsresultat. Även en del av ersättningen bör, där förutsättningar finns, styras mot detta. Detta bör bidra till bättre medicinska resultat, förklarar Ann Öberg.
Reforminstitutet har tittat på undersökningen och konstaterar att vinst i vården i Sverige ofta har diskuterats med hänvisning till äldre amerikansk forskningslitteratur. Där fann vissa studier högre dödlighet i vinstdrivande än i stiftelsedrivna sjukhus.  Den nya och omfattande studien, publicerad i den ansedda tidskriften JAMA, kommer dock till en helt annan slutsats, slår Reforminstitutet fast. Studien visar att övergången från offentlig eller ideell vårdorganisation till en privat vårdorganisation var kopplad till ett bättre ekonomiskt resultat, utan någon negativ effekt på vårdkvalitet, dödlighet eller jämlikhet.
Karen E. Joynt, MD, MPH vid Harvard School of Public Health i Boston har tillsammans med sina kollegor undersökt hur vårdkvalitén i amerikanska akutsjukhus påverkades av övergångar till vinstdrivande driftsformer. De har också undersökt vilka förändringar som skedde efteråt. Enligt den nya studien finns det få samtida bevis på vad effekterna blir för vårdkvaliteten eller jämlikheten.
Reforminstitutet skriver att forskarna har granskat patientunderlag från en period mellan år 2003 till 2010 som omfattade 237 privata sjukhus och 631 kontrollsjukhus. Antalet patienter som ingick vid de privata sjukhusen var cirka 1,8 miljoner respektive 4,8 miljoner patienter vid kontrollsjukhusen. Alla patienter som har sökt behandling vid dessa sjukhus var förmånstagare av Medicare, ett offentligt finansierat sjukförsäkringssystem.
Resultatet av studien visade att sjukhusen som genomfört en övergång till vinstdrivande former förbättrade sina totala marginaler med 2,2 procent jämfört med 0,4 procent förbättring för kontrollgruppen. Indikatorer för antalet förekomster av hjärtinfarkter, hjärtsvikt och lunginflammation var däremot densamma i båda grupperna. Den generella risken för dödsfall var också likvärdig. Inte heller var det någon förändring i sammansättning av olika patientgrupper med hänsyn till inkomst, etnicitet eller personer tillhörande olika sjukförsäkringssystem.
Resultatet skingrar myter om att dessa förändringar får en negativ inverkan på kvalitet, service till låginkomsttagare som använder Medicaid eller på bemanning som krävs för att säkerställa högsta möjliga vårdkvalitet, menar Reforminstitutet.

0 thoughts on “Vinst i vården ger bättre resultat

 1. ”Enligt den nya studien finns det få samtida bevis på vad effekterna blir för vårdkvaliteten eller jämlikheten.” Ändå har ni en korkad rubrik och en korkad slutsats av studien samt en högervriden person som får kommentera baserat på rubrik och sitt vurmande för sina kompisar och släktingar som ska få göra vinst på människors vårdbehov. Snacka dålig journalistik!

  1. Tack för kommentar! Rubriken har dock enligt vår mening täckning i texten: ”Resultatet av studien visade att sjukhusen som genomfört en övergång till vinstdrivande former förbättrade sina totala marginaler med 2,2 procent”. /Redaktionen

 2. FY SKÄMS SÄGER JAG?
  Att bli opererad på löpande band, av en kirurg som håller mest ögonen på klockan än patienten kan inte vara bra.
  Att ett läkarbesök varar 15-20 min är inte hälsosamt. Hur kan en läkare både ha en dialog med patienten och ställa korrekt diagnos på så kort tid.
  Att remitera en patient till specialist läkare tar i dagens läge 3-4 månader. Under tiden försämras patientens hälsa. Hur kan detta vara bra?
  Att primärvården försämras hela tiden så att patientens hälsa försämras så pass mycket att kanske omfattande operationer är nödvändiga är förstås bra eftersom det dra in pengar för sjukhusen.

  1. Tack för kommentar! Men jag tror att du blandar ihop äpplen och päron. Den studie som avses i texten omfattar inte specifikt svensk sjukvård och svensk sjukvårdsmodell, som ju i huvudsak är skattefinansierad, med landsting eller regioner som huvudmän. Bristerna som du pekar på får vi nog ta ansvar för nationellt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *