Vision har frågat upphandlarna

En av de stora snackisarna under Upphandlingsdagarna var den färska enkätundersökning som fackförbundet Vision genomfört. Den visar bland annat att sju av tio anser att den politiska ledningen i kommunen inte prioriterar upphandlingsfrågor alls eller inte tillräckligt.

Fackförbundet Vision har riktat blicken mot offentlig upphandling eftersom det ofta är medlemmar som genomför och ansvarar för upphandlingsverksamheten i kommuner, landsting och regioner.

– I ett läge där vår välfärd står inför stora utmaningar måste fokus vara på hur vi ständigt kan utveckla kvaliteten. Upphandlingarna omsluter betydande värden och det är självklart att de medarbetare som arbetar med upphandling är centrala och måste ha goda förutsättningar att genomföra sitt arbete på ett professionellt sätt. Här måste kommunerna ta sitt ansvar som arbetsgivare och uppdragsgivare, skriver Annika Strandhäll, ordförande Vision, i den nya rapporten.

Enkätundersökning
På Upphandlingsdagarna i Stockholm presenterade de den purfärska rapporten från en enkätundersökning med de strategiskt ansvariga för upphandling i Sveriges kommuner. Frågorna har berört förutsättningarna för upphandlingsverksamheten.

Vision vill speciellt peka på följande insatser för att utveckla upphandlings­processerna:

Höj kompetensen kring upphandling och inköp hos såväl ansvariga politiker som inom tjänstemannaledningen

Betrakta upphandlings­funktionen som en strategisk ledningsfråga och ta fram en tydlig strategi/policy för upphandlingsarbetet

Avsätt mer tid och resurser för uppföljning av genomförda upphandlingar

Utveckla arbetet med att definiera tydliga kvalitetskrav, särskilt inom vård och omsorg

Flytta fram positionerna vad gäller att ställa etiska, miljömässiga och sociala krav vid upphandlingar.

– De ansvariga för upphandling i våra kommuner ser ett behov av att upphandlingsfrågorna måste prioriteras högre, och ges bättre förutsättningar framförallt vad gäller möjligheterna följa upp och utvärdera upphandlingar samt att det strategiska perspektivet när kommunernas upphandlingsfunktion måste utvecklas.

Resultatet av enkätundersökningen visar:
Färre än var tionde, 6 procent, anser att det i stor utsträckning finns utrymme för kontinuerlig uppföljning av de upphandlade verksamheterna.

Drygt varannan, 55 procent, anser att det inte finns förutsättningar för ett strategiskt utvecklingsarbete i upphandlingsverksamheten.

Mer än hälften, 51 procent, anser att man inte har de förutsättningar som krävs för att bedriva upphandlingsverksamheten på ett bra sätt. Av dessa anger nio av tio bristande personella resurser samt åtta av tio för hög arbetsbelastning som anledningar.

Sju av tio anser att den politiska ledningen i kommunen inte prioriterar upphandlingsfrågor alls eller inte tillräckligt.

Genomförandet
Enkäten skickades till 154 personer i kommuner, och 99 svar inkom vilket ger en svarsfrekvens på 64 procent. Det är inget
statistiskt säkerställt resultat men utifrån tidigare undersökningar bedömer Vision att svaren ger en representativ bild. Svaren kommer från såväl små som stora kommuner och med en regional spridning. En majoritet av respondenterna har arbetat med upphandling länge, sex av tio har jobbat med frågorna i minst sex år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *