Wijkmans svar på EUs grönbok om upphandling

Upphandlingsutredningen, under ledning av Anders Wijkman, har nu svarat på den europeiska grönboken om offentlig upphandling. Man saknar en diskussion om det huvudsakliga målet.

Upphandlingsutredningen börjar med att understryka vikten av den goda affären. Man menar att kommissionens grönbok missar att diskutera och precisera ett huvudsakligt mål för den offentliga upphandlingen.

Utgångspunkten för en översyn av regelverket måste vara att tillgodose de offentliga verksamheternas behov till lägsta möjliga totalkostnad. En ökad gränsöverskridande handel bör, liksom en väl fungerande konkurrens, betraktas som medel för att uppnå den goda affären, skriver man i rapporten.

Uppmuntra till ökad dialog och anamma valfrihetsförfarandet för fler sektorer. Gör det möjligt att utan föregående annonsering låta myndigheter upphandla för att fullgöra obligatoriska skyldigheter under pågående domstolsprövning av en ordinarie upphandling.
Förtydliga bestämmelserna om uteslutning av oseriösa ekonomiska aktörer samt överväga att föreslå regler som tillåter pre-kvalificeringssystem i den klassiska sektorn.

Upphandlingsutredningen manar till att man så långt det är möjligt använda digitala lösningar för att stödja den offentliga upphandlingen.

Upphandlingsutredningen är positivt inställd till att ställa miljö- och socialpolitiska hänsyn i samband med offentlig upphandling. Man föreslår vissa förbättringar för EU-kommissionen, bland annat:

En bestämmelse i direktiven om att livscykelkostnader ska beaktas vid upphandling av energirelaterade produkter.
Ta fram en vetenskapligt baserad vägledning som tydliggör i vilka sammanhang offentlig upphandling utgör ett samhällsekonomiskt effektivt och kraftfullt styrmedel i arbetet för hållbar utveckling.
Klargör hur artikel 27 i det klassiska direktivet förhåller sig till dels EU-domstolens praxis och direktiv om utstationering av arbetstagare, dels kollektivavtalsmodeller av den typ som finns i Sverige.

Till sist vill Upphandlingsutredningen uppmana kommissionen att se över de uppgifter som lämnas i samband med efterannonseringen i Tender Electronic Daily och hur uppgifterna lämnas.

Upphandlingsutredningen har samlat in synpunkter från många olika berörda organisationer och parter. En särskild expertgrupp har funnits med representanter från intresseorganisationer, olika department, statliga myndigheter, universitet, fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer.

Utredningen har också deltagit i kommissionens expertgrupp som vid två tillfällen (2-3december 2010 och 14-15 april 2011) har diskuterat kommissionens utvärdering av upphandlingsdirektiven.

Utredningen återkommer med ytterligare synpunkter och förslag i delbetänkandet som lämnas i november 2011.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *