Bidrag för ett nationellt centrum för mathantverk

Regeringen beviljar bidrag med 3 000 000 kronor för år 2015 till Länsstyrelsen i Jämtlands län för ett nationellt resurscentrum för mathantverk i syfte att utveckla och bevara kunskapen om mathantverk.