Förslag på ändring i lagen om kvotplikt för biodrivmedel

Regeringen har överlämnat propositionen Ändring i lagen om kvotplikt för biodrivmedel till riksdagen. I propositionen föreslås en ändring i lagen (2013:984) om kvotplikt för biodrivmedel, som innebär att dieselbränsle som förbrukats i tåg eller annat spårbundet färdmedel, eller i fartyg som inte använts för sport- och fritidsändamål inte ska omfattas av kvotplikten. Avsikten är att den nya bestämmelsen ska träda i kraft samma dag som lagen om kvotplikt för biodrivmedel träder i kraft.

Prop. 2013/14:207 Ändring i lagen om kvotplikt för biodrivmedel

Näringsdepartementet,
1 april 2014