Genomförande av FATCA-avtalet

Regeringen har idag överlämnat en lagrådsremiss om genomförande av det s.k. FATCA-avtalet. Förslaget innebär bl.a. att en ny lag införs om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet. Ändringar föreslås även i skatteförfarandelagens bestämmelser om kontrolluppgifter. Vidare föreslås en ny lag om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet.

Lagrådsremiss: Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA

Finansdepartementet,
21 november 2014