Miljöolyckor stor utmaning för kommuner

Svenska kommuner måste öka samarbetet för att tackla miljöolyckornas växande kostnader. Det menar Morgan Palmquist, miljörestvärdesledare på Brandskyddsföreningen Restvärderäddning, i denna debattartikel för OFFENTLIGA AFFÄRER.

Morgan Palmqvist.

En miljöolycka kan få allvarliga konsekvenser för en kommun, och med bristande resurser hos kommuner har dessutom kostnaden för miljöolyckor ökat det senaste året. För att dra nytta av tillgängliga resurser på bästa sätt och slippa stora kostnader kan kommuner därför börja samarbeta med miljörestvärdeledare.

Miljöolyckor är allvarliga händelser som kan få långsiktiga konsekvenser för naturen, människan och samhället. Det kan röra sig om utsläpp av farliga ämnen, förorening av vatten eller mark och andra omständigheter som kan skada miljön. Under det senaste året har dessutom kostnaderna för miljöolyckor ökat. Enligt SCB uppgick den svenska industrins totala kostnader för miljöskydd till 23 miljarder kronor år 2021, vilket innebär en ökning med 11 procent jämfört med föregående år.

Kommunerna står inför en rad utmaningar när de försöker hantera miljöolyckor. En av de främsta utmaningarna är bristen på resurser, med begränsad budget och personal samt tillgång till nödvändig utrustning, vilket kan göra det svårt att hantera större miljöolyckor. Dessutom finns en brist på kunskap och expertis, exempelvis gällande miljöfarliga ämnen som är involverade eller komplexa miljölagar som måste följas.


Viktigt att samarbeta

I en ny rapport betonar Statskontoret vikten av kommunal samverkan för att möta de utmaningar som kommunerna står inför. Samverkan mellan kommunerna underlättar kompetensförsörjning och kan höja kvaliteten och effektivisera verksamheten. Men när det kommer till att hantera miljöolyckor är det också viktigt att kommuner samarbetar med externa aktörer, som miljörestvärdesledare.

Tyvärr är kännedomen om dessa experter begränsad, vilket leder till ett bristande utnyttjande av resurserna i samhället. Det är ett stort problem som kommuner nu har chansen att åtgärda. Genom en ökad kännedom om miljörestvärdeledare kan fler kommuner dra nytta av deras expertis och kontaktnät; det kommer inte bara att leda till en förbättrad hantering av miljöolyckor, utan också till en minskning av kostnaderna för samhället och en ökad trygghet för invånarna.


Ovärderlig resurs

Miljörestvärdeledare är en ovärderlig resurs när det gäller att hantera miljöolyckor. Deras breda erfarenhet och stora kontaktnät gör dem till en viktig aktör vid skador och föroreningar. När tillsynsmyndigheten utför tillsyn och riktar krav kan dessutom miljörestvärdeledaren stötta med rimliga och kostnadseffektiva åtgärder. Detta minskar risken för eventuella intressekonflikter och ökar kommunens möjligheter att ta reda på bakomliggande orsaker till olyckan eller föroreningen.

Ett exempel på hur samarbete mellan kommun och miljörestvärdeledare ledde till effektiv hantering av en miljöolycka är oljeutsläppet i Härnösand kommun. Miljörestvärdeledare Håkan Iseklint spelade en avgörande roll som samordnare och arbetade nära kommunen, MSB, Försvarsmakten och Kustbevakningen för att ta fram de bästa åtgärderna för att hantera oljan och minimera dess påverkan. Genom att ha en miljörestvärdeledare på plats som tänkte över en längre tidslinje kunde kommunen få stöd i insatsen i många delar, vilket hjälpte till att hantera situationen på ett effektivt sätt.


Bättre hantering

Sammanfattningsvis kan en miljörestvärdeledare vara en ovärderlig tillgång för en kommun vid hantering av miljöolyckor. Genom att ha en expert på plats som agerar snabbt och har ett starkt nätverk kan kommunen få det stöd som behövs för att utnyttja samhällets resurser på bästa sätt. Detta möjliggör också för miljöinspektören att fullt ut koncentrera sig på tillsynsarbete och andra viktiga uppgifter.

Samtidigt är det viktigt att påpeka att samarbetet med en miljörestvärdeledare inte utesluter andra alternativ som kommuner har. Det är snarare en extra möjlighet att överväga beroende på typen av händelse.

Så, kommuner, ta vara på möjligheten att ha miljörestvärdeledare som en extra resurs i er beredskap. Det kan göra skillnaden mellan en lång och kostsam process för sanering och en snabb och effektiv insats för att rädda vår miljö och hälsa.

Morgan Palmquist