På remiss: Regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg

Transportstyrelsens förslag för att komma tillrätta med problem inom åkeri- och taxinäringen överlämnades idag till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Rapporten har skickats på remiss och remissvaren för delredovisning 2 och 3 ska vara inkomna till Näringsdepartementet senast den 27 mars 2014. Remissvaren för delredovisning 1 ska vara inkomna senast den 28 april 2014.

Transportstyrelsens rapport, remissmissiv och remisslistor
Läs artikel: Förbättrad kontroll av regelefterlevnaden på väg

Näringsdepartementet,
28 februari 2014