Promemoria:Genomförande av radioutrustningsdirektivet

I promemorian föreslås en ny radioutrustningslag, som ersätter lagen
(2000:121) om radio- och teleterminalutrustning. Den nya lagen innehåller
regler för att tillhandahålla radioutrustning på marknaden och om
marknadskontroll för att se till att utrustning uppfyller föreskrivna krav.
Lagen syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas
lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och
om upphävande av direktiv 1999/5/EG. Härutöver föreslås en följdändring
i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 13 juni 2016.
Rättsdokument, Departementsserien och promemorior Från Näringsdepartementet, Mehmet Kaplan