Regeringen ser över terminologifrågor

Regeringen kommer under 2015 att se över frågan om hur svensk terminologi ska hanteras och hur synergier kan uppnås med liknande verksamheter. Efter översynen kommer regeringen att återkomma med en långsiktig lösning för hur nationellt terminologiarbete ska bedrivas. Regeringen avser inte föreslå någon förändring av nuvarande anslag till Terminologicentrum för 2016.

Näringsdepartementet,
9 april 2015