Regeringens åtgärder har bidragit till finansiell stabilitet

Regeringens åtgärder för att öka bankernas motståndskraft och stärka konsumenterna har bidragit till att skapa ett mer robust finansiellt system. Konsumentskyddet på det finansiella området har förbättrats avsevärt. Det framgår av den resultatskrivelse som regeringen idag lämnar till riksdagen. Men skrivelsen identifierar samtidigt tydliga risker såsom bankernas beroende av de internationella finansmarknaderna för att finansiera sin verksamhet och hushållens höga skuldsättning.

Pressmeddelande: Motståndskraften i det finansiella systemet har ökat
Skr. 2013/14:210 Resultatskrivelse avseende det finansiella systemet

Finansdepartementet,
30 maj 2014