Vårdvalet kan bli frivilligt

Regeringen vill ändra lagen så att landstingen inte längre är skyldiga att ha ett vårdvalssystem inom primärvården. I propositionen som har lämnats till riksdagen står att landstingen får fortsätta att ha vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem(2008:962) om de vill det. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Prop. 2014/15: 15 Upphävandet av kravet på vårdvalssystem i primärvården

Socialdepartementet,
6 november 2014