Behövs dynamiska inköpssystem?

Det råder fortfarande stor osäkerhet om behovet av dynamiska inköpssystem, trots att Statskontoret nu utrett frågan. Endast ett fåtal av de intervjuade ser något behov av att använda det i den egna inköpsverksamheten.

 
Statskontoret har undersökt behovet av att införa regler om dynamiska inköpssystem i lagstiftningen. Om reglerna införs innebär det att Sverige får en ny metod för offentlig upphandling som är tänkt att användas vid köp av sådant som vanligen används av den upphandlande myndigheten.

Inköpssystemet är helt elektroniskt, och under hela dess löptid öppet för varje leverantör som uppfyller urvalskriterierna och som har lämnat ett preliminärt anbud som överensstämmer med förfrågningsunderlaget.

Många av de intervjuade i undersökningen menar att det först måste finnas mer detaljerad information om den nya upphandlingsformen innan de säkert kan ta ställning till behovet.

De flesta som Statskontoret har intervjuat uppger att de, så vitt de kan bedöma nu, även framöver kommer att använda ramavtal för att köpa sådana produkter som de eventuellt hade kunnat köpa genom dynamiska inköpssystem.

Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer med företrädare för ett urval myndigheter och andra organisationer.

Genomgående råder även stor osäkerhet kring vad den nya upphandlingsformen skulle innebära, bland annat vilka moment i upphandlingsförfarandet som kommer vara möjligt att överpröva.

Källa: Statskontoret

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *