ESV lämnar förslag till ändrade regler för redovisning

På EU-nivå pågår ett omfattande arbete med att ta fram gemensamma redovisningsstandarder för alla medlemsländer, och Ekonomistyrningsverket (ESV) har sedan flera år arbetat med internationell anpassning. Som del av anpassningen har ESV ett regeringsuppdrag att göra en översyn av regeringens förordningar om redovisning och vid behov lämna förslag på ändringar. Från svenskt håll har vi redan infört en del förändringar i föreskrifter och ESV har nu avrapporterat detta uppdrag med förslag till förordningsändringar.

Ett av förslagen är att myndigheter som innehar finansiella tillgångar för att de ska ge avkastning eller värdestegeringar, ska värdera dem till marknadsvärde istället för till anskaffningsvärde.

Vi föreslår också förtydliganden om redovisning och värdering av materiella och immateriella anläggningstillgångar. Bland annat föreslår vi att tillgångar ska skrivas av med utgångspunkt från nyttjandeperioden i stället för den ekonomiska livslängden, och att återanskaffningsvärdet kan användas vid värdering av omsättningstillgångar.

Dessutom föreslår vi att uppställningen i balansräkningen i årsredovisningen för staten ändras, så att kort- och långfristiga skulder delas upp.

Rapporten innehåller också ett förslag som inte handlar om internationell anpassning, utan om övergångsbestämmelserna om semesterlöneskulden. Förslaget innebär att de myndigheter som vill ska kunna redovisa sin semesterlöneskuld intjänad före 2009 schablonmässigt mot anslag. Redovisningen ska dessa myndigheter i så fall göra under 2015, 2016 och 2017 med en tredjedel per år.

Källa: Ekonomistyrningsverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *