Fem tips för att motverka korruption

Gemensamt för många korruptionsfall är att ledningen har brustit, antingen genom att vara direkt involverad eller genom avsaknad av tydligt ledarskap. Natali Engstam Phalén, Advokatfirman Lindahl, listar här fem tips för att lyckas med sitt antikorruptionsarbete.

Korruption kommer i många former. Mutor är naturligtvis en. Men mer vanligt är andra ageranden utifrån den bredare definitionen ”missbruk av makt för egen eller annans vinning”. Det kan handla om att införa ett ogrundat kvalificeringskrav i en upphandling för att säkerställa att en släktings företag ska tilldelas kontraktet. Det kan också handla om att en chef favoriserar en kompis i en rekryteringsprocess och säkerställer att kompisen anställs – trots att det inte är den mest kvalificerade personen. Exemplen kan göras många men det de har gemensamt är skadeverkningarna.

I många korruptionsfall har ledningen brustit, antingen genom att vara direkt involverad eller genom avsaknad av tydligt ledarskap. Därför följer här fem tips till dig som offentlig chef för att lyckas med ditt antikorruptionsarbete.

1. Ta tydlig ställning
Utan ett starkt och tydligt ledarskap som signalerar avstånd mot all korruption är övrigt arbete dömt att misslyckas. Se till att ledningens ståndpunkt är tydlig, internt och externt. Säkerställ också att det finns resurser för ett förebyggande korruptionsarbete.

2. Ta reda på riskerna
Utan kunskap om sina egna korruptionsrisker riskerar det förebyggande arbetet att ske i blindo. Myndigheter och kommuner får återkommande kritik för att riskmedvetenheten är för låg från bl.a. Riksrevisionen och Statskontoret. Uppfattningen att korruption är något främmande som inte kan ske i den egna organisationen motbevisas gång på gång av verkligheten.

I alla sammanhang där människor fattar beslut och möts finns korruptionsrisker. Gränssnittet mellan det offentliga och det privata – och särskilt offentlig upphandling – är ett känt riskområde. Särskilt riskfyllt är situationer när enskilda tjänstemän kan fatta beslut i relation till leverantörer eller enskilda i stora affärer eller i betydelsefulla frågor.

3. Säkerställ en öppen kultur där folk vågar säga ifrån
Kunskap om oetiska eller olagliga beteenden finns nästan alltid bland de anställda i en verksamhet och visselblåsningar är den viktigaste källan till upptäckt. Inom kort kommer det bli obligatoriskt att införa visselblåsarsystem. Men kulturen måste också till. Ofta möter den som rapporterar om oegentligheter intern kritik och ett ointresse av att ta tag i problemen. Detta skapar skadlig tystnadskultur och omöjliggör ansvarsutkrävande.

4. Kommunicera mera!
Etiska frågor om korruption måste ständigt vara föremål för diskussion. Den moraliska kompass som varje anställd behöver är inte given utan måste ständigt kalibreras. Detta kräver kontinuerlig kommunikation, genom utbildningar, dilemmadiskussioner och påminnelser. Chefen har ansvar för att skapa tydlighet kring vad som gäller och måste våga ta svåra diskussioner om rätt och fel.

5. Följ upp och utvärdera
Att förebygga korruption är inget engångsprojekt. Verkligheten är föränderlig och nya risker kan uppstå medan andra kan minska. Åtgärder måste därför kontinuerligt följas upp och utvärderas för att man ska veta vad som fungerar och vad som behöver förbättras. Sätt upp specifika mål! ”Vad som mäts blir gjort”.

Natali Engstam Phalén, Specialist Counsel Advokatfirman Lindahl med ansvar för Stockholmskontorets rådgivning inom antikorruption, EU- och konkurrensrätt och offentlig upphandlingLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *