Goda möjligheter att handla begagnat

En internettjänst, Off2off, hjälper offentlig sektor att ta tillvara materiella resurser som annars riskerar bli stående i förråd. Vår expertpanel redogör för vilket utrymme som finns att handla begagnat.

Via tjänsten kan exempelvis en skola spara pengar på att köpa begagnade skolbänkar och stolar från en skola i en annan kommun. Fördelarna är förstås inte bara ekonomiska utan även miljömässiga.

Sätter LOU begränsningar för detta förfarande?

– Om värdet understiger gränsen för direktupphandling (ca 284 000kr) kan en myndighet köpa begagnade varor på nätet genom en direktupphandling, om inget annat följer av eventuella interna riktlinjer. Även i det fall värdet på varorna skulle vara över beloppsgränsen kan det finnas möjlighet att göra en direktupphandling – om det föreligger synnerliga skäl. Ett exempel på synnerliga skäl är om en upphandlande myndighet kan göra ett extra förmånligt köp, exempelvis i samband med en auktion. Den upphandlande enheten måste i sådana fall kunna visa att det varit fråga om ett erbjudande väsentligt under marknadsvärdet.
Petter Florwald, Upphandlingsstödet på Kammarkollegiet

– LOU begränsar förfarandet såtillvida att huvudregeln, oavsett huruvida det som köps in är nytt eller begagnat, är att upphandling ska ske genom ett annonserat förfarande. Direktupphandling enligt LOU får dock ske om värdet understiger direktupphandlingsgränsen (284 000 kr) eller om det föreligger synnerliga skäl. Det kan argumenteras för att väldigt låga försäljningspriser, till exempel under marknadsvärdet, kan anses utgöra sådana synnerliga skäl.  
Natalie Svensson, Advokat, Advokatfirman Lindahl

– Jag hittar inget undantag i LOU för begagnade varor och det borde i så fall upphandlas.
Roland Pettersson, Upphandlingskonsult i Sverige AB

– LOU är tillämplig vid köp, hyra eller leasing av varor. Det finns inget undantag för begagnade varor, men det finns heller inga särskilda begränsningar. Om en upphandlande myndighet således vill köpa begagnade möbler eller andra begagnade produkter ska en upphandling enligt LOU genomföras. Vilket förfarande som kan användas är beroende av värdet på upphandlingen. Det finns i undantagsbestämmelser i LOU vissa möjligheter att, utan föregående annonsering, anskaffa varor till särskilt förmånliga villkor från en leverantör som t.ex. har gått i konkurs, men annars ska LOU gälla fullt ut.
Pia Hedström, chefsjurist, SKL Kommentus

Är det i regel godtaget att köpa begagnat även om det finns ramavtal för de aktuella produkterna?

– Huruvida ramavtal är bindande är en komplex fråga som dessvärre inte ryms i detta format. Upphandlingsstödet kommer under hösten att publicera en vägledning om ramavtal där bland annat frågan om bundenhet kommer att tas upp.  De ramavtal som upphandlas av Statens inköpscentral ska användas om myndigheten inte finner att en annan form av avtal sammantaget är bättre. Vi anser att ett avtal kan anses vara sammantaget bättre om det kan fås till ett extra förmånligt pris. Vid avsteg från dessa ramavtal ska Statens inköpscentral underrättas. Formulär för detta finns på avropa.se.
Petter Florwald, Upphandlingsstödet på Kammarkollegiet

Natalie Svensson, Advokatfirman Lindahl.
– Nej, det finns ingen sådan huvudregel för begagnade produkter. I själva verket måste aktuella ramavtal granskas för att utröna hur omfattande ramavtalet är och huruvida exklusivitet eller andra förpliktelser ifråga om inköp av vissa volymer gentemot ramavtalsleverantören/leverantörerna föreligger. Om exklusivitet inom ett ramavtal föreligger kan det innebära avtalsbrott att köpa produkterna från en annan leverantör.
Natalie Svensson, Advokat, Advokatfirman Lindahl

– Jag håller inte med om att det bara är att köpa. Det beror helt på vad som överenskommits i ramavtalet.
Roland Pettersson, Upphandlingskonsult i Sverige AB

– Det kan vara riskabelt för en upphandlande myndighet som har gjort en egen upphandling och tecknat ramavtal med en leverantör, att strunta i att tillämpa sitt eget upphandlade ramavtal. Om det som myndigheten ska köpa omfattas av ramavtalet skulle en förfördelad leverantör kunna väcka skadeståndstalan mot myndigheten. För att vinna framgång behöver leverantören göra sannolikt att han skulle ha fått kontraktet.   
Pia Hedström, chefsjurist, SKL Kommentus

Finns det vissa produkter som du skulle avråda från att köpa begagnat, av avtalsmässiga skäl?

– Naturligtvis kan det vara mindre lämpligt att köpa produkter som mobiltelefoner, medicintekniska produkter, datorer eller liknande där garanti och leverantörsansvar kan vara av stor betydelse.
Vi tycker för övrigt att Off2off har hittat en intressant affärsidé som kan bidra till att våra kommuner och landsting tar tillvara på de resurser som finns tillgängliga.  
Petter Florwald, Upphandlingsstödet på Kammarkollegiet

– Det kan naturligtvis vara förenat med större risker att köpa in produkter med kort teknisk eller ekonomisk livslängd eller där leverantören inte erbjuder några garantier. Beställare har dock i vanlig ordning stora möjligheter att ställa krav på produktstandard samt att reglera frågor om reklamation och garantier i ett köpeavtal med leverantören ifråga.
Natalie Svensson, Advokat, Advokatfirman Lindahl

Roland Pettersson, Upphandlingskonsult i Sverige AB.
– Om det görs en upphandling för begagnade varor, är det ingen skillnad för köp av begagnat eller nytt. Då står det köparen fritt att avtala om garantivillkor och leverantörsansvar. Finns det ramavtal och man vill börja köpa motsvarande varor begagnade. Verifiera då innan upphandlingen påbörjas, att det inte finns åtaganden eller utfästelser i ramavtalet som kan påverka möjligheten att upphandla begagnat.
Roland Pettersson, Upphandlingskonsult i Sverige AB

– Om det är lämpligt att köpa begagnade varor eller inte beror naturligtvis på vad som ska köpas. När det gäller köp av utbytbara varor som t.ex. begagnade möbler ser jag inga större problem med avsaknad av garantier och annat. För mer komplexa varor eller verksamhetskritiska varor skulle jag vara mer försiktig och ta särskild hänsyn till hur viktig varan är för den upphandlande myndigheten. Om myndigheten vill ha en vara som ska fungera över tid är det kanske mindre lämpligt att köpa begagnat om garantier inte kan ges.
Pia Hedström, chefsjurist, SKL Kommentus

0 thoughts on “Goda möjligheter att handla begagnat

  1. Jag är (Mr.Brent) en långivare. Jag erbjuder alla typer av lån till alla intresserade individer och företag runt om i världen till en låg ränta på 2%. Om intresserad kontakta oss nu via e-post: STANDARDFINANCE07@GMAIL.COM, Telefonnummer: + 1-631-858-4522
    Tack
    Mr.Brent

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *