Goda råd till byggupphandlare i ny forskarrapport

I Konkurrens och samarbeten är inte mål i sig, de är snarare viktiga medel för att öka effektivitet och innovation. Det framhåller de två forskarna Per Erik Eriksson och John Hane i en forskningsrapport om entreprenadupphandlingar som de skrivit på uppdrag av Konkurrensverket.
Författarna framhåller bland annat att statliga utredningar (både i Sverige och utomlands) pekar på bristande effektivitet och bristande innovation i byggbranschen. Svenska utredningar fokuserar ofta på brister i konkurrensen, medan man i andra länder framhåller bristen på samarbete. Författarna framhåller i rapporten att konkurrens och samarbete inte är mål i sig, de är snarare viktiga medel för att främja ökad effektivitet och innovation.
I rapporten diskuterar författarna kring olika sätt hur privata och offentliga beställare, genom att välja olika upphandlingsstrategier, kan främja effektivitet och innovation. Enklare och standardiserade projekt kan, enligt författarna, upphandlas med fokus på konkurrens. Mer komplexa projekt kräver mer av samverkan mellan parterna. Olika projekt kräver olika strategier i samband med upphandlingen.
Rapportens författare har identifierat åtta olika kombinationer av upphandlingskomponenter som de finner lämpliga för åtta olika typer av projekt. Förhoppningen är att dessa åtta grundmodellerna av upphandlingsstrategier ska kunna kan fungera som en guide och vägledning vid val av upphandlingsstrategi.
Uppdragsforskningsrapporten har titeln ”Entreprenadupphandlingar – Hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier?” Den är skriven av professor Per Erik Eriksson, Luleå Tekniska Universitet och advokat John Hane, Foyen Advokatfirma. Det är Konkurrensverket som har beställt och finansierat rapporten, men författarna svarar själva för slutsatserna.
Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *