Offentlig upphandling under utredning

Informationssatsningar ska få bukt med myterna kring offentlig
upphandling, något som ska bidra till att förbättra den offentliga
upphandlingen, menar utredare Anders Wijkman.

Det är en hel del direktiv, lagar och regler som styr hur den
offentliga upphandlingen ska gå till och många företag avstår i
dag att ge sig i kast med offentlig upphandling trots att deras
tjänster och varor efterfrågas.

I vår tidigare rapportering från Upphandlingsdagarna berättade vi
om det pågående utredningsarbetet av lagen om offentlig
upphandling. Utredaren Anders Wijkman menade att problemen ”på
upphandlingsområdet inte bara kan härledas till regelverket utan
snarare till tillämpningen av regelverket och att det finns många
rädslor och myter kring vad som är möjligt”.

Dialog
Han talade om nödvändigheten att se de små- och medelstora
företagens behov och möjligheter. Han menade att det är av största
vikt att förstå rädslorna och se till de faktiska kostnaderna för
att få tillstånd kompetens och utveckling hos de ansvariga
upphandlarna.
Anders Wijkman talade också om vikten av att förenkla och
tydliggöra rådande förutsättningar gällande offentlig upphandling
och att grunden för detta arbete bygger på att lyssna, formulera
rätt frågeställningar och föra en dialog för att ta tillvara
kompetens och se de behov som finns hos de olika aktörerna.

Regelverk och goda affärer
Att sträva efter och utveckla ett gemensamt regelverk ser Anders
Wijkman som ett nödvändigt verktyg och grunden för att lyckats med
att nå målet med ”Goda affärer”.

En annan viktig faktor, enligt honom att ta i beaktande för
kvalitetssäkring, är att ställa krav på att även
underleverantörerna håller måttet på sina tjänster.

Enligt Civil- och bostadsministern Stefan Attefall, som också
deltog som talare under Upphandlingsdagarna, är
tillsynsmyndighetens roll att se till att allt går rätt till och
ett sätt att stävja till exempel korruption är att ha rätt verktyg
därtill, liknande LOV-reformen.

Han säger också att det gäller att ta upp frågorna om upphandling
på agendan och föra in dem i ”politikens finrum” och ge den en mer
central roll.

Påverka utredningsarbetet
Regeringen arbetar aktivt på flera plan med att sprida information
och för att ta fram ett gott underlag gällande offentlig
upphandling. Bland annat har EU tagit fram en Grönbok
innehållande frågor för att kunna tydliggöra och upprätta de
kvalitetskrav som bör råda samt för att få till stånd riktlinjer
som gäller internationellt.

Kammarkollegiet har upprättat en hemsida för att sprida
kunskap, som stöd och hjälp för upphandlare och inköpare angående
upphandlingsförfarandet nationellt.

Och på hemsidan för det pågående utredningsarbetet kan man nu
passa på att framföra sina kommentarer och synpunkter i fråga om
just ”Upphandling och små företag”.

Regeringen informerar
Som ett ytterligare led i detta arbete har Konkurrensverket
sammanställt en ny skrift ”Siffror och fakta om offentlig
upphandling”
vars syfte är att bland annat ”stimulera
fler företag att lämna anbud i offentliga upphandlingar”.

Skriften är tänkt som en introduktion till offentlig upphandling
och den berör; Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lagen om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster (LUF), och lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar
den offentliga upphandlingen i Sverige.

Det finns också statistik att ta del av angående offentlig
upphandling i Sverige och inom EU, upphandlingar över- och under
tröskelvärdena samt överprövningar i domstol med mera.

Den tar även upp de centrala aktörerna inom offentlig upphandling,
upphandlingsstöd, annonsdatabaser och en del annan matnyttig
information.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *