Otillåtet avrop från ramavtal?

Ett avrop från SKL Kommentus ramavtal skulle kunna innebära en otillåten direktupphandling, säger Ellen Hausel Heldahl, chef för Konkurrensverkets avdelning för tillsyn över offentlig upphandling.

I samband med ett överprövningsärende av SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtalsupphandling av skrivare och kopiatorer har förvaltningsrätten i Stockholm begärt in ett yttrande från Konkurrensverket. Läs mer här.

Konkurrensverket anser att det inte är tillåtet att i en lista ange vilka som kan komma att avropa från ett ramavtal utan att dessa i förväg aktivt anmält sig till ramavtalet, på det sätt som SKL Kommentus Inköpscentral bedömt vara godkänt och som man idag tillämpar i stor utsträckning.

På Konkurrensverkets webb låter Ellen Hausel Heldahl sig intervjuas och besvarar bland annat frågan om vad verkets yttrande kan innebära för upphandlande myndigheter och enheter som vill använda SKI:s befintliga ramavtal?

– Det kan betyda att sådana avrop kan bedömas som otillåtna direktupphandlingar. Varje upphandlande myndighet och enhet ansvarar för att följa reglerna i upphandlingslagstiftningen vid sina inköp. Och om det finns andra ramavtal med avropsberättigade som inte från början tackat ja att vara med i avtalet, bör varje myndighet och enhet som inte varit med från början noga överväga om man verkligen ska avropa från ramavtalet. Men samtidigt vill jag betona att det är förvaltningsrätten som dömer, och domstolen har ännu inte tagit ställning till om det sätt som SKI har angett kretsen avropsberättigade myndigheter och enheter är förenligt med lagen om offentlig upphandling, säger Ellen Hausel Heldahl.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *