Patientsäkerhet lönar sig för patienten och vården

Nästan var tionde sjukhusvårdad patient drabbas av någon form av skada som i efterhand har bedömts att den kunnat undvikas. En stor del av vårdens resurser belastas i onödan.
Sveriges Kommuner och Landsting har granskat nära 20 000 sjukhusjournaler 2013 inom ramen för patientsäkerhetssatsningen. Totalt beräknas skador som kunnat undvikas kosta drygt 8 miljarder kronor om året räknat i kostnader för extra vårddagar. I genomsnitt fördubblas vårdtiden för patienter med vårdskador. Det innebär att nära tio procent av alla vårdplatser upptas av patienter vars vårdtid förlängts på grund av vårdskada.
Det framgår av rapporten Patientsäkerhet lönar sig.
Rapport Patientsäkerhet lönar sig – kostnader i slutenvården
Slöseri med resurser
– Skador i vården orsakar först och främst lidande för patienten, men är också ett slöseri med resurser som hade kunnat användas bättre. Med mer fokus på det förebyggande arbetet kan båda delarna minskas. Vi måste också se diskussionen om vårdplatser i skenet av detta säger Håkan Sörman, VD på SKL.
SKL har i många år arbetat för ökad patientsäkerhet. Olika förbättringsprojekt har genomförts tillsammans med landstingen.
Många landsting och regioner har också efterfrågat uppskattningar av kostnader för skador i vården.
Nu har ett större antal vårdtillfällen granskats, merkostnader för enskilda skadetyper beräknats, och en bedömning gjorts om skadorna hade kunnat undvikas.
Resultaten ska dock tolkas med viss försiktighet. De som drabbas är ofta sjukare med större merkostnader för de skador som uppstår. Samtidigt underskattas sannolikt samhällets totala kostnader för skadorna. Klart är att det rapporten visar bör leda till är att sjukvården intensifierar arbetet med patientsäkerhet, säger Håkan Sörman.
Äldre patienter skadas mest
Det är vårdrelaterade infektioner (VRI), trycksår och fallskador som medför störst merkostnad per skada, varav de två första orsakar störst totala kostnader.
Granskningen är gjord vid 55 olika sjukhus från universitetssjukhus till mindre länsdelssjukhus. Antalet vårdtillfällen med skador stiger med ökande ålder för patienterna. Drygt hälften av skadorna, 52 procent, var lindriga, 42.5 procent ledde till förlängd sjukhusvistelse och 5.6 procent av skadorna ledde till permanent skada eller bidrog till att patienten avled.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *