Regeringen fortsätter att spara

Svensk ekonomi väntas bromsa in under 2012 i spåren av den europeiska skuldkrisen. Därför avvaktar regeringen med reformer i budgeten för 2013.

I vårpropositionen redovisas en samlad bedömning av hur den offentliga sektorns finanser utvecklas de kommande åren, det vill säga staten, kommunsektorn (kommunerna och landstingen) och det statliga ålderspensionssystemet.

Bland annat analyseras om det finns ett överskott eller underskott i statens finanser, om statsskulden beräknas öka eller minska samt om kommunernas och ålderspensionssystemets finanser är i balans. Det samlande måttet för inkomsterna minus utgifterna kallas för ”finansiellt sparande”.

Konjunkturavmattningen bidrar till att det offentligfinansiella sparandet inte förbättras fullt så snabbt som beräknades i budgetpropositionen för 2012. För 2012-2015 har det finansiella sparandet reviderats ner med mellan 0,2 och 0,5 procent av BNP per år.

Överskott i den offentliga sektorns finanser uppnås 2013, vilket sedan stiger till 3,7 procent av BNP 2016.

Utgiftstak
Trots att regeringen spår bättre tider på några års sikt vill man inte planera för framtida reformer på förhand. Istället stäms utvecklingen av inför varje nytt budgetår. Regeringen bedömer idag att utgiftstaket år 2016 bör uppgå till 1 153 miljarder kronor. Motsvarande utgiftstak för 2012 är 1 084 miljarder kronor.

Källa: Finansdepartementet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *