Rekrytering via konsult ger fler sökande

Att söka jobb inom stat och kommun är något som vissa avstår från eftersom jobbansökningar är offentliga handlingar enligt offentlighetsprincipen. Problematiken kring detta kan minskas om kommunen låter ett rekryteringsbolag sköta urvalsprocessen.

Lediga chefspositioner inom offentlig sektor som utannonseras kan gå miste om intressanta sökanden på grund av den offentlighet av rekryteringsprocessen som råder. Genom att anlita ett rekryteringsbolag kan dock dessa ansökningar filtreras och först när kommunen fått sina kandidater presenterade för sig behöver de offentliggöras.

– På detta sätt kan kommunerna få hjälp med själva sonderingen av de sökande, säger Karl Pfeifer, chefsjurist på Arbetsgivarverket.

Rätt person på rätt jobb
En viktig förutsättning för att få rätt person på rätt plats är att myndigheterna är tydliga med sin sökprofil och arbetsanalys. Detta torde också gälla kommuner som följer samma regelverk. Det är genom dessa som arbetsuppgifternas art och omfattning ska framgå tillsammans med de krav som ställs på den som ska anställas. Meriterna som eftersöks ska också vara tydliga, allt för att underlätta för kommunerna att hitta rätt person, menar Arbetsgivarverket.

– Vi hjälper myndigheter med riktlinjer för rekrytering, bland annat hur annonser kan utformas men vi kan också hjälpa till och ger stöd i rekryteringsprocessen, säger Karl Pfeifer. Ju tydligare annonseringen är desto lättare blir urvalsprocessen då kandidaterna direkt ser om de uppfyller den arbetsprofil som söks. Sekretess vid rekrytering förekommer men gäller endast vid rekrytering av myndighetschefer eller i specialfall. Men nytt är att de tester som görs i samband med rekrytering numera är sekretessbelagda.

Medialt intresse på små orter
Att söka ett kommunalt chefsjobb kan vara känsligare i de mindre kommunerna där lokaltidningarna ser stort nyhetsvärde i att publicera de sökandes namn. Det massmediala intresset på mindre orter är ofta större vad gäller rekrytering för kommunala tjänster.

– Jag tror att risken att få sitt namn i tidningen gör att många avstår från att söka de chefstjänster vi annonserar ut, säger Maria Östgren-Forsberg personalchef, Sandvikens kommun.

Sandvikens kommun har över 3000 anställda där merparten av alla anställningar sköts av kommunen själv. Det gäller både annonsering, gallring och intervjuer men högre befattningar som förvaltningschefer, specialister och statsarkitekter rekryteras via en rekryteringsfirma som gör det första urvalet. Dessa jobb av högre befattningsgrad är ofta svårrekryterade och en bidragande faktor till varför de är mer intressanta för lokaltidningarna.

Sandvikens kommun väljer att anlita en rekryteringsfirma främst för att slippa få en mängd ansökningar som i processen visar sig vara otillräckliga där de sökande inte uppfyller kraven eller sökprofilen. Dessutom anser man att de sökande som inte går vidare till intervju kan få slippa att bli offentliga i dagspressen.

– Rekryteringsföretaget väljer ut lämpliga kandidater åt oss som uppfyller den jobbprofil som kommunen har vilket gör att vi istället kan ägna oss åt vår kärnverksamhet, menar Maria Östgren-Forsberg.

– Medieintresset för rekrytering inom kommunen kanske inte upplevs som ett stort problem i större städer. Intresset kring till exempel vilka som kandiderar till jobbet som nya skolchefen är inte lika intressant i storstäderna som på mindre orter. Vi tycker att så få som möjligt ska behöva synas i media och därför vill vi begränsa namnen till de sökande som är intressanta för oss. Att hamna i tidningen kan innebära påtryckningar för de sökande om deras arbetsgivare eller arbetskamrater får veta att de ser sig om efter annat jobb, avslutar Maria Östgren-Forsberg.  

Stina Rangmar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *