Servicecenter ska spara pengar

Regeringen beslutade den 3 november att inrätta ett servicecenter som ska utföra myndigheternas administrativa verksamhet. Målet är att öka effektiviteten och minska kostnaderna för den statliga förvaltningen.

Pressmeddelande

Satsningen innebär att det öppnas en ny konkurrensutsatt marknad för privata aktörer som kan bli underleverantörer till servicecentret.

Servicecentret ska inrättas som en egen myndighet och ha namnet Statens servicecenter. Servicecentret bildas av ekonomienheten inom Skatteverkets verksamhetsstöd och delar av Försäkringskassans verksamhetsstöd. De verksamheterna knoppas av och förs över till den nya myndigheten. Produktionen kommer att finnas i Gävle och Östersund, där verksamheterna finns i dag.

– Syftet är helt enkelt att sänka kostnaderna och öka effektiviteten i statsförvaltningen. Genom att sammanföra och standardisera den administrativa verksamheten i servicecentret får vi stordriftsfördelar, och myndigheterna kan i högre grad fokusera på sin kärnverksamhet, säger civilminister Stefan Attefall.

Till att börja med ska servicecentrets tjänsteutbud bestå av löneadministration, rese- och utläggsadministration, beslutsskrivning, administration av tjänstepensioner, fakturering, kund- och leverantörsreskontra, redovisning och bokslut samt stöd för e-beställningar och tidredovisning.

Beräkningar som Servicecenterutredningen gjort visar att landets myndigheter kan spara upp till 295 miljoner kronor årligen genom att använda sig av servicecentrets tjänster inom ekonomi- och personaladministration.

Detta motsvarar 33 procent av kostnaderna för myndigheternas administration i dag, och besparingen uppnås genom att de anslutande myndigheterna når upp till den effektivitetsnivå som Skatteverket har i dag. Lägger man till servicecentrets tjänster inom e-beställningar kan ännu större besparingar uppnås.

Ekonomistyrningsverket har beräknat kostnaderna för e-beställningar till cirka 1 miljard under en sjuårsperiod. Enligt Servicecenterutredningens preliminära beräkningar kan myndigheterna genom att använda sig av servicecentrets e-beställningstjänster sänka sina införandekostnader med 25 procent och få 50 procent lägre drift- och underhållskostnader.

På längre sikt kan hantering av andra gemensamma stödfunktioner såsom e-arkiv och digital informationsförvaltning införas som tjänster. I dag ligger investeringskostnaden för att införa ett e-arkiv på 10-15 mnkr per myndighet, och för de största myndigheterna är kostnaden betydligt högre. Om utveckling och förvaltning av e-arkiv istället görs gemensamt kan kostnaderna minska med 10 till 30 procent.

Servicecentret ska inte utföra tjänster i egen regi om privata aktörer kan utföra dem mer kostnadseffektivt med bibehållen eller ökad kvalitet. Redan i samband med servicecentrets etablering kommer allt IT-stöd samt skanning, utskrifter och kuvertering att upphandlas på marknaden. Nästa steg blir att pröva vilka delar av den standardiserade kärnverksamheten som kan läggas ut på privata aktörer.

– På det här sättet blir servicecentret en pådrivande kraft för att skapa en konkurrensutsatt marknad för privata aktörer som kan leverera dessa tjänster, säger Stefan Attefall.

Finansieringen av servicecentret ska ske med intäkter från myndigheterna. Inledningsvis kommer kunderna bestå av Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Enligt planerna ska den nya myndigheten inleda sin verksamhet den 1 juni 2012.

Källa: Regeringen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *