Sophanteringen en katastrof

Svenska kommuner är dåliga på att upphandla sin avfallshantering i konkurrens. Konsekvensen är att de slösar med skattebetalarnas pengar och misslyckas stimulera miljöteknikutvecklingen. Det menar Återvinningsindustriernas VD Britt Sahlström och ordförande Erik Åsbrink i en debattartikel.

Kommuner som upphandlar sin avfallshantering i konkurrens kan ställa miljökrav som utvecklar ny teknik för återvinning. Samtidigt sänks kostnaderna med 10-30 procent. Ändå köper många av Sveriges kommuner år ut och år in avfallshanteringen från sitt eget bolag, vilket dessutom förmodligen är olagligt.

I Sverige tror vi oss vara världsledande på avfallshantering. Det är bara delvis sant. En mycket stor del av hushållsavfallet går till förbränning och alltför lite materialåtervinns. Det är ett resursslöseri av stora mått, går direkt emot den avfallshierarki som EU slagit fast och gör det svårare att uppnå Sveriges klimatmål. Klimatberedningen lyfter fram betydelsen av ökad återvinning och minskat bruk av jungfruliga råvaror

Genom att ge återvinnare och produktutvecklare som använder återvunnen råvara större inflytande över avfallshanteringen och hur den upphandlas, kan återvinningsgraden ökas och allt mindre avfall eldas upp. Med innovativa funktionsupphandlingar utvecklas lösningar som ger oss en global tätposition inom återvinning. Det ger nya exportmöjligheter i den globala, snabbväxande cleantech-sektorn, med välkomna arbetstillfällen och nya inkomster.

Väl fungerande marknader och en effektiv konkurrens gagnar kommuninvånarna genom konkurrenskraftiga priser och service. Det ger också en bättre användning av samhällets resurser, gör det möjligt för nya företag att komma in på marknaden och stärker svenska företags förmåga att hävda sig internationellt.

Men alltför många kommuner missar möjligheten att styra med upphandling. Nästan vart tredje avtal om avfallstjänster har direkttilldelats från en kommun till kommunens egna bolag. Dessa avtal har ett årligt värde på ca 2,5 miljarder kronor, nära nog hälften av det totala årliga värdet för samtliga avfallstjänster. Dessutom förlängs uppemot 60 procent av avtalen automatiskt om de inte sägs upp, enligt Konkurrensverkets sammanställning.

Kommunerna tycks sakna tilltro till de egna avfallsbolagens förmåga att klara av konkurrensutsättning. Men det egna bolaget ska självklart vinna upphandlingarna om det lägger det bästa anbudet, med höga miljöambitioner till ett vettigt pris. Har ett privat återvinningsföretag ett bättre koncept, ska det lika självklart få ansvaret. Att inte ens ge konkurrensen en chans är miljömässigt oklokt, och numera knappast lagligt.

Den 15 juli trädde Teckalkriterierna i kraft, efter riksdagens beslut. Direktupphandling är nu bara tillåten om kommunen har samma kontroll över sitt bolag som över sin egen förvaltning och om bara en marginell del av verksamheten utövas med någon annan än den som äger eller är delägare i bolaget. Knappast något avfallsbolag i Sverige uppfyller dessa krav – de är alltför självständiga gentemot kommunen och samverkar med en lång rad andra aktörer. Alltså måste avfallshanteringen upphandlas. Kommuner som inte följer upphandlingsreglerna kan dömas att betala upphandlingsskadeavgift.

Genom konkurrens kan priserna pressas – den som frågar efter priset på fler än ett ställe har bättre möjlighet att få ett bra erbjudande än den som från början bestämt sig för att alltid handla med en och samma aktör. Söderköpings kommun dömdes i domstol att upphandla sin avfallshantering offentligt. När man motvilligt gjorde detta, sänktes priset jämfört med vad man betalat tidigare. Sådana besparingar kan omsättas i högre ambitioner på återvinningsområdet eller sänkta taxor – båda alternativen bör vara mer attraktiva än att betala onödigt mycket och bryta mot lagen.

Råvarutillgång och återvunnen råvara blir allt viktigare för svensk industri. Vi vill bidra till svensk konkurrenskraft med återvunna råvaror och vi tror på ett ökat samarbete med kommunerna för att nå dit. Då krävs också att kommunerna inbjuder till samarbete genom att upphandla avfallsbehandlingen.

Landets kommuner har en tredubbel uppgift: förbättra miljön, ge kommunmedborgare bättre service till lägre pris och utveckla både kommunen och näringslivet. Vi tror också att förtroendevalda vill leda kommuner som följer de nya lagarna. Upphandla nu!

Erik Åsbrink, ordförande Återvinningsindustrierna
Britt Sahleström, VD Återvinningsindustrierna

Debattartikeln var införd i bl.a. i Miljöaktuellt.

Källa: www.recycling.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *